Guiden til arbeidsmiljø i bokform

Tekst:  Vemund Jensen (2005)
2004 og 2005 har ikke vært de beste årene for helt nye utgivelser av litteratur på feltet arbeidsmiljø. Mange bøker har delvis berørt temaet, men få har hatt det som hovedfokus. Her er et lite utvalg av bøker hvor arbeidsmiljø er hovedtema:
– HMS – døgnet rundt – HMS-inspektørene sjekker din hverdag. Torstein Eikeland og Knut Oscar Gilje. Gyldendal Akademisk.
De to forfatterne har til sammen 20 års erfaring med HMS som rådgivere og prosjektledere. Her gir de en humoristisk gjennomgang av risikoen du utsettes for gjennom døgnets 24 timer. Du får alt fra valg av vekkeprosess om morgenen via arbeidsdagen med bygganvisning for brannmur, arbeid i åpne landskap og sykefravær til ettermiddagssysler som bedriftsidrett, sofaliv og lørdagshandling. Boken avsluttes med HMS-inspektørenes drømmer og mareritt hvor de gir deg kontortips for plagsomme verneombud, gruppearbeid og kurs i verdibasert ledelse. Alt i alt masse fjas og mye moro.

– HMS – teori og praksis. Roger Beggerud. Tapir akademisk forlag.
Boken gir et overblikk over HMS-utfordringer rundt om på forskjellige arbeidsplasser og enkle metoder for å ivareta HMS-arbeidet i egen virksomhet. HMS-lovene gjennomgås, samt hva som menes med helse, miljø, sikkerhet og internkontroll. Hoveddelen av boken gir praktiske metoder om kjemikaliehåndtering, arbeidsmiljøkartlegging, bruk av verneutstyr og vernetjenesten. Avslutningsvis gis ideer til skjemautforming og prosedyreeksempler. Boken passer for ledere, HMS-ansvarlige, verneombud og studenter.

– Arbeidsrettslig håndbok – Privat sektor. LO-NHO-området. Ulf Ertzaas m.fl. Høyskoleforlaget.
Boken har til hensikt å forklare de rettslige sidene av arbeidsrett på en systematisk og praktisk måte. Den er særlig rettet mot de som er representanter for arbeidstakerne i virksomheter og de som opptrer for eller sammen med arbeidsgiverne. Boken gjennomgår blant annet organisasjonsretten, arbeidsavtaler, vern mot oppsigelse og avskjed, bedriftsledelsens styringsrett og arbeidstakernes medbestemmelsesrett, tariffavtaler og hovedavtalen mellom LO og NHO. Det er lagt vekt på oversikt og praktiske eksempler.

– Arbeidsmiljøutvalget – Håndbok for arbeid i AMU. Arne Bernhardsen. Gyldendal Arbeidsliv.
Forfatteren ønsker å vise oss mulighetene arbeidsmiljøutvalget har til å kunne bli et strategisk utvalg i virksomheten, slik at de ikke bare driver med sandpåstrøing. Bernhardsen bruker eksempler fra virksomheter og analyserer lov- og forskriftstekster for å vise hvordan gode arbeidsmiljøutvalg arbeider. AMU blir drøftet ut fra forskjellige perspektiver: som beslutningsorgan, rådgiver, styringsorgan og samarbeidsutvalg. Valg, opprettelse og hvem som skal være representert gjennomgås, hvordan man drifter utvalget, saksområder og markedsføring av utvalget.

– Sykefraværssamtalen. Anneline Teigen. Gyldendal Akademisk.
Etter endringene i folketrygdloven i fjor sommer må ledere foreta en sykefraværssamtale med sine ansatte senest innen åtte ukers sykemelding. Boken gir tips både om hvordan man kan gå frem og hva man kan ta opp i en slik samtale. Den gir råd om hvordan arbeidet med oppfølging av sykmeldte kan organiseres i en bedrift. Spørsmål og svar på problemstillinger som mange lurer på, er også lagt inn. Boken gjennomgår også økonomiske støtteordninger fra Trygdeetaten i sammenheng med sykefravær og lovene som berører sykefravær. 25:- Den dyktige medarbeider – Behov og forventninger. Ståle Einarsen og Anders Skogstad (red.). Fagbokforlaget.
Denne boken retter seg mot fagområdet personalpsykologi. Fokus er på individets forutsetninger for rollen som medarbeider og virksomhetens håndtering av medarbeiderne. Boken drøfter sider ved det å være medarbeider i dagens arbeidsliv og det å rekruttere og behandle ansatte på en god måte. Temaer som hva kjennetegner dyktige medarbeidere, hva motiverer dem til god innsats, seniorer i arbeidslivet, jobbtrivsel, stressreduksjon og belønningssystemer gjennomgås. Boken passer for studenter, ledere, rådgivere, HMS-personell, verneombud og tillitsvalgte.

– Nytt arbeidsliv – Medvirkning, inkludering og belønning. Hege Torp (red.). Gyldendal Akademisk.
Boken gir et bilde av norsk arbeidsliv og norske arbeidsplasser med fokus på arbeidsorganisering og arbeidsbetingelser. Vi kommer inn på temaer som fleksibel arbeidsorganisering, nye lønningsformer, opplæring, medbestemmelse, virksomhetenes sosiale ansvar, rekruttering av ikke-vestlige innvandrere, sykefravær, lønnsforskjeller og pensjoner. Forfatterne drøfter mytene og påstandene om det nye arbeidslivet med utgangspunkt i data fra Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2003, hvor bedriftsledere i norske virksomheter ble intervjuet.

Personvern og cookies