Grov underrapportering av arbeidsskader

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Bare 13 prosent av arbeidsulykker med skade blir rapportert til Arbeidstilsynet (AT) slik loven krever. Av alvorlige skader og dødsfall får AT bare beskjed i 9 prosent av tilfellene. Dette viser en undersøkelse over en tremåneders-periode ved Legevakten og Ambulansetjenesten i Oslo.

– Vi ønsker å få en bedre tilmelding av arbeidsskader, det vil blant annet gi oss et bedre grunnlag for vårt arbeid, sier Ivar Leveraas, direktør i Direktoratet for arbeidstilsynet. Direktoratet er kjent med at det er en stor underrapportering på disse områdene og jobber systematisk for å bedre rapporteringsgraden i samarbeid med andre aktører på området.

Få melder skader
Forskerne bak rapporten, som er blitt offentliggjort i Tidsskrift for Den norske lægeforening, har sammenlignet arbeidsskader behandlet ved Legevakten og Ambulansetjenesten i løpet av tre måneder med skader registrert av Arbeidstilsynet i samme periode. Resultatet var nedslående, undersøkelsen avdekket en voldsom underrapportering, særlig i de alvorligste skadetilfellene der arbeidsgiver har absolutt plikt til å varsle AT om ulykken. Av til sammen 1.153 skadetilfeller som ble behandlet fikk Arbeidstilsynets Oslo-kontor bare melding om 150 tilfeller på Rikstrygdeverkets blankett, der slike skader skal meldes. Av 208 alvorlige tilfeller ble 19 skader meldt videre. En del av de skadede motsatte seg at Arbeidstilsynet skulle bli informert om skaden, i de tilfellene skjedde det heller ikke. Dette gjaldt særlig de mindre alvorlige tilfellene.

Voldsskader
Undersøkelsen viste at offentlig virksomhet var flinkere til å melde fra om alvorlig skade enn private gjennom Rikstrygdeverkets blankett. Varslingsgraden varierte også med yrke, håndverkerne hadde størst andel skader som ble varslet av arbeidsgiver. Av de vel 1.150 skadetilfellene var det 17 alvorlige voldsskader. Men til tross for at pasientene samtykket i at Arbeidstilsynet kunne varsles om hendelsen, ble ingen av disse skadene meldt videre av arbeidsgiver slik loven krever. Arbeidstilsynet har ansvar for å undersøke omstendighetene rundt arbeidsulykker for å forebygge nye ulykker og avdekke eventuelle lovbrudd. AT’s arbeidsskadestatistikk er også basert på tilmeldte skadetall. Informasjon om arbeidsskader er basert på kopi av Rikstrygdeverkets blankett som arbeidsgiver skal sende trygdeetaten når en arbeidstaker blir skadet under arbeid. I tillegg plikter arbeidsgiver å melde direkte til AT ved alvorlige arbeidsulykker.

Personvern og cookies