Gravid på jobb

Tekst: Grethe Ettung

 

Jordmor Trine Endsjø vil at gravide helsearbeidere skal jobbe lenger.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) arbeider Seksjon for Arbeidsmiljø og jordmor tett sammen med de gravide ansatte for å lette jobbhverdagen. De håper å oppnå like gode resultater som Harstad sykehus, hvor gravide helsearbeidere sto opptil ti uker lenger i jobb i stedet for å ty til sykmelding på slutten av svangerskapet. – Ordningen gjelder alle ansatte ved sykehuset, og den har vist seg å fungere godt, sier jordmor Trine Endsjø. Det hele handler om tilrettelegging. – Alle ledere ved sykehuset må varsle meg når de har gravide ansatte. Det som videre skjer er at jeg avtaler et møte mellom den gravide, nærmeste overordnede og meg, og sammen lager vi en individuell oppfølgingsplan.

Tilpassede arbeidsoppgaver
Det at den gravide får anledning til å legge fram sine behov og ønsker, fortelle hva hun mener må til for å lette arbeidsdagen slik at hun kan stå lenger i jobb, har vist seg å ha god effekt. – Vi tilrettelegger arbeidet slik at den gravide for eksempel slipper de tyngste løftene, endrer turnus for å unngå nattevakter, legger inn flere pauser og mulighet til å drive med mer kontorarbeid. Mange av avdelingslederne er seg sitt ansvar bevisst, og vet hvordan de kan tillempe arbeidet for den gravide, men det hender Endsjø må minne dem på det. UNN har 4500 ansatte, og totalt siden nyttår er det meldt 70 gravide. Som jordmor i halv stilling medfører dette mye arbeid for Endsjø. – Jeg skulle gjerne sett at prosjektet ble tilgodesett med flere midler. Slik det fungerer i dag, vil kollegene på avdelingen måtte ta en del av arbeidsoppgavene den gravide fritas for. Å kunne sette inn en ekstra person på vakt for å avlaste avdelingen hadde vært det ideelle. Det er også Arbeidstilsynets oppfatning, men da må det bevilges mer penger.

Fornøyde gravide
Trine Endsjø får mange tilbakemeldinger fra fornøyde gravide. – Det at de får anledning til å ytre seg om sin situasjon, at de blir tatt på alvor, er noe de verdsetter. – Det blir feil når friske gravide må ty til sykmelding, så lenge en viss tilrettelegging er tilstrekkelig for at de skal kunne stå lenger i arbeid, poengterer hun. Det er påvist at 2/3 av gravide arbeidstakere har behov for tilrettelegging på jobb, mens kun 1/3 får det. Redusert fravær blant gravide bør være av interesse for enhver bedrift. Før prosjektet startet, arbeidet de gravide i gjennomsnitt fram til 22. svangerskapsuke, nå har perioden økt fram til 32. svangerskapsuke. – Vi har som mål at de gravide skal stå 10 til 12 uker ekstra i jobb, sier Trine Endsjø.

NAV støtter prosjektet
NAV Arbeidslivssenter Troms er bidragsytere i prosjektet. – Vi er med på å delfinansiere jordmorstillingen, vi deltar i prosjektgruppen og vi er med som veiledere, forteller Tove Ottem Lindquister, rådgiver i NAV Troms. Hun er opptatt av at prosjektet skal munne ut i riktig sykefravær. – Noe sykefravær kan unngås ved at arbeidet tilrettelegges for de gravide. I enkelte tilfeller kan det også utbetales svangerskapspenger til den gravide. – Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Et av kravene er at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid, sier Tove Ottem Lindquister.

Personvern og cookies