– Godt arbeidsmiljø gir et godt tjenestetilbud

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Eidsberg, en liten kommune i Østfold med cirka 10.000 innbyggere, klarer det mange kommuner ikke får til, å redusere sykefraværet til tross for en omfattende omstilling i kommunen. Likevel leverer de gode tjenester til innbyggerne.

En av årsakene er at kommuneadministrasjonen har fått med seg politikerne på laget. Blant annet sitter de folkevalgte fast representert i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) sammen med representanter for de ansatte og kommuneledelsen. – Jeg er opptatt av å se sammenhengene i det vi driver med. I en kommune er de ansatte «produksjonsutstyret». Det må stelles og pleies, noen må «gå rundt med smørekanna», for å si det slik. Når maskineriet fungerer, betyr det at vi har et bra arbeidsmiljø og da leverer vi også bra tjenester, forklarer personalsjef Henning Sætra i Eidsberg kommune. Han opplyser at sykefraværet har gått ned fra cirka 9 prosent for tre år siden til 7,2 prosent i 2005 til tross for en omfattende omstilling i denne perioden. Et godt arbeidsmiljø krever et system i bunn, og det må holdes ved like. Sætra nevner virkemidler som internkontrollarbeidet der kommunen var tidlig ute, vernetjenesten med hovedverneombudet i spissen, et aktivt AMU, avtale om inkluderende arbeidsliv og gode HMS-rutiner. Det settes også av midler til kurs og opplæring hvert år. – Dette dreier seg om mestring. Medarbeidere som skal føle seg vel i jobben, må også beherske den.

– Politikerne positive
Det gode samarbeidet med politikerne på arbeidsmiljøområdet er en viktig forutsetning for å lykkes. – Det er positivt at vi får forståelse for at dette er nødvendig arbeid og at det må koste noe. HMS oppleves ikke som sand i maskineriet. Sætra opplyser at formannskapet enstemmig har bevilget 100.000 kroner til forebyggende HMS-tiltak i år. Det viser at de skjønner sammenhengen mellom det å kunne levere et godt tjenestetilbud og de ansattes arbeidsmiljø. Samme forståelse ligger bak etableringen av arbeidsmiljøteamet som ble opprettet i en periode da kommunen hadde dårlig råd. Kommunens store omstillingsprosess resulterte i en ny organisasjonsmodell som ble tatt i bruk ved siste årsskifte. Takket være at de har fått både tilstrekkelig tid og ressurser til gjennomføringen, har dette gått bra. Politikerne er kommuneadministrasjonens øverste over­ordnede. Det innebærer at de har et ansvar for arbeidsforholdene, noe de folkevalgte i Eidsberg har vist at de forstår.

Arbeidsmiljøteam
Kommunen har eget arbeidsmiljøteam som fungerer som en intern bedriftshelsetjeneste (BHT) for de ansatte, med blant annet oppfølging av sykmeldte og forebyggende arbeid. I tillegg har de en ekstern BHT-ordning for de gruppene der dette er pålagt etter loven. Arbeidsmiljøteamet er organisert under kommunens personal­avdeling, men skal ha en fri og uavhengig stilling, det er derfor lokalisert utenfor kommunegården. Sætra tror at det faller lettere for de ansatte å ta kontakt med et internt organ enn om de skulle ha knyttet til seg en ekstern BHT.

Beholde arbeidstakerne
Eidsberg kommune prøver å beholde sine ansatte så lenge som mulig. Gjennomsnittsalderen øker, det er en utfordring å prøve å snu trenden med at ansatte går over på AFP. – Vi har satt i verk en del seniortiltak, blant annet er det et tema i medarbeidersamtalene. Vi vil gjøre det klart for de som nærmer seg senioralder at vi ønsker å beholde dem i arbeid så lenge som mulig. Blant seniortiltakene er noen ekstra fridager i året og et årlig tilretteleggingstilskudd på 10.000 kroner per ansatt over 62 år. Dette har fungert. Få velger å slutte før vanlig pensjonsalder og ­kommunen har hatt flere som har jobbet til de er 70 år. Utfordringen nå blir å få inn yngre medarbeidere for å få ned ­gjennomsnittsalderen.

Personvern og cookies