Godkjent for Produktregisteret

Tekst: Morten Dahl (2000)

Produktregisteret får god attest fra Statskonsult, som har evaluert etaten på oppdrag fra registerets overliggende organ, Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).

Men etatens rammebetingelser har vanskeliggjort arbeidet med å tilrettelegge kjemikalieinformasjon for allmennheten. Hvert år mottar Produktregisteret over 4000 opplysninger om nye produkter som skal registreres. For tiden er 25.000 produkter registrert i etaten, som i første rekke er et serviceorgan for myndighetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

Statskonsults evaluering viser at etaten er en serviceinnstilt organisasjon som ivaretar strenge sikkerhetskrav på en tilfredsstillende måte. Statskonsult ser også de farer som ligger i den økede oppgavemengden som kan forventes for etaten. Med sine 19 stillinger vil Produktregisteret være sårbart, og lett kunne oppleve en bemanningskrise. Statskonsult mener også at de berørte departementer bør redefinere Produktregisterets oppgaver, og foreslår blant annet å legge etaten under Miljøverndepartementet. Statens Forurensningstilsyn (SFT) er den største brukeren av registeret, men også Direktoratet for arbeidstilsynet og Giftinformasjonssentralen har direkte adgang til registeret gjennom sine terminaler.

Alle kjemiske produkter som er merket i henhold til merkeforskriften og som det omsettes mer enn 100 kilo i året av, skal deklares til Produktregisteret. Bedriftene som deklarerer oppgir i Statskonsults undersøkelse at det kan være vanskelig å finne riktig kode for produkttype og anvendelsesbransje, noe som kan føre til dårlig datakvalitet.

Personvern og cookies