Gode resultater med nærværsarbeid i Statoil

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Et målrettet og systematisk arbeid for å øke nærværet på arbeidsplassen bærer frukter i Statoil DST Forpleining. Sykefraværet er nå lavere enn i 1997. Spesielt langtidsfraværet er redusert. Dessuten viser en spørreundersøkelse at et stort flertall av de ansatte synes arbeidsmiljøet er blitt mye bedre.

Bedriftlege i Statoils offshore-virksomhet, Mia Bauer og fysioterapeut og konsulent på sykefraværsarbeid Joseph Odijk fortalte om hvordan Statoil har systematisert arbeidet med å få arbeidstakere til å velge nærvær fremfor fravær på arbeidsplassen under konferansen for helsefremmende arbeidsplasser i Lillestrøm i november. Forpleiningsvirksomheten til Statoil er en kjempebedrift med blant annet 700.000 overnattinger i året.

Helsebringende
– Vi brukte et år på å få folk til å forstå hvordan helse og arbeid henger sammen, sa Mia Bauer. Mange velger å se på hva som er galt med arbeidsmiljøet, hva det er med jobben som fører til sykdom. Å se på nærvær på arbeidet som en faktor som kan føre til økt mestring og helse er mer uvanlig for mange. Nærværsarbeid definerte Bauer og Odijk som den samlede innsats for å få et miljø der flest mulig kan være tilstede på arbeidsplassen og i samspill med andre mestre arbeidets krav og utfordringer og trives med det.

Langtidsyke
Alle Statoilansatte som er sykmeldt lenger enn to offshore-turer, det vil si seks uker, inviteres til et nettverksmøte for å gjøre fraværet så kort som mulig. All erfaring viser at det blir vanskeligere å komme i arbeid igjen, jo lengre fraværet varer. I nettverksmøtet støttes den sykmeldte ved å samordne tiltak og kvalitetssikre at arbeidsplassen er en arena der den ansatte kan bli raskere frisk. Erfaringene er svært gode, Bauer fortalte at selv personer med brukket bein og hjerteinfarkt kom raskere tilbake til jobb etter at dette var innført som et fast tiltak. Den sykmeldte kan selv velge om han eller hun vil stille på møtet. Vedkommende kan ha med seg en kollega eller verneombudet, ellers møter den ansattes leder, bedriftslegen og personalkonsulenten.

Bedre miljø
Det lages en konkret plan for tilbakeføring til eget arbeid, men det gis rom for utprøving; arbeidstilvenningen skal gradvis bygges opp. Mangler i kompetansen må fylles opp, det gjelder kunnskap, utstyr og det sosiale. Dessuten må deltakerne støtte opp om tilhørighet og en felles identitet. Informasjon til kolleger for å sikre sosial støtte er viktig, presiserer Bauer. En spørreundersøkelse blant de ansatte viste at 70 til 80 prosent mente at det fysiske arbeidsmiljøet er blitt bedre etter at nærværsarbeidet ble innført, det samme er det psykiske. De fleste opplever også bedre kommunikasjon og at lederne lytter mer samt at de får bedre støtte fra kolleger og ledere.

Praktisk arbeid
I praksis foregår nærværsarbeidet på tre nivåer, nærvær-, støtte- og nettverksnivå. Nærværsnivå skal forsterke det positive ved å være på jobb, slik som trivsel, det å høre til et fellesskap, mulighet for å lære og utvikle seg og forme eller skape verdier. Statoil prøver å legge forholdene til rette slik at alle kan ta vare på egen helse. Alle offshoreinstallasjonene har gode trim og treningsmuligheter og det er også satt av tid til øvelser i arbeidstiden. Forebygging av skade og sykdom har en viktig plass ved at utstyr er tilrettelagt og tilpasset best mulig. På den organisatoriske siden legges det vekt på videreutvikling av kompetanse, arbeidsrutiner, organisasjon og fordeling.

Støtte
Neste nivå er støttenivået hvor det blir satt inn en rekke støttende tiltak. Sykefravær kan være nødvendig og uunngåelig, men det kan også forhindres hvis det settes inn tiltak i tide. Langtidssykemelding kan i seg selv medføre trusler mot helse og velvære. Viktige faktorer for å unngå dette, er å legge til rette for mestring, fleksible arbeidsfordelingsmodeller og at ledere og ansatte stiller opp for hverandre og bryr seg. Støttemøter holdes på egen arbeidsplass etter at den ansatte selv, lederen eller bedriftshelsetjenesten har tatt initiativ til det. Forutsetningen er at den ansatte er helt enig i at et slikt møte skal holdes. Hvis svaret er ja, lages det en konkret plan med tilpasset arbeid, endret tempo eller arbeidstid, ny arbeidsfordeling, unngå bestemte arbeidsoppgaver og tilsvarende. )

Personvern og cookies