Gode råd til arbeidsgiverne

(2005)

Tilretteleggingsplikten: – Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging på arbeidsplassen. – Plikten gjelder arbeidstakere med varig eller midlertidig nedsatt funksjonsevne uansett årsak. – Så langt det er mulig skal det iverksettes de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal få eller beholde høvelig arbeid (fortrinnsvis sitt vanlige arbeid). – Det kreves mer av en stor bedrift enn en liten. Momenter som teller er virksomhetens art, størrelse, økonomi og arbeidstakers forhold. Det kreves ikke at det opprettes nye stillinger. – Tilretteleggingen kan innebære forhold ved arbeidsoppgavene, tekniske hjelpemidler, arbeidstid, endringer på arbeidsplassen, opplæring eller omskolering og omplassering. – Gradert sykmelding skal alltid brukes hvis den sykmeldte kan utføre noen av sine vanlige arbeidsoppgaver, ellers brukes aktiv sykmelding. Tilretteleggingsansvaret gjelder under hele arbeidsforholdet, også under attføring eller medisinsk rehabilitering. Ved forespørsel fra trygdekontoret plikter arbeidsgiver å utlevere oppfølgingsplan for den ansatte. Arbeidsmiljø nr. 4-2005

Personvern og cookies