God søvn er god HMS

(2003)

 

Ny forskning fra Storbritannia viser at døgnrytmeforstyrrelser og intensivt arbeid gir dårligere reaksjonstid, svekket forståelse av situasjonen og søvnforstyrrelser. 

Tretthet påvirker de menneskelige barrierene mot faresituasjoner. Dette er noen av de data som ble lagt frem på Sikkerhetsforums årskonferanse 2003 av sjefingeniør Eirik Bjerkebæk i Oljedirektoratet.
Er kvinner sykere enn menn?

Middelklasse og likhet 
Forskningsstiftelsen Fafo skal se på tilstanden i frisørbransjen og ønsker å belyse en rekke forhold, slik som rekruttering, forvaltning og avgang av arbeidskraft. Videre skal forskeren se på organisering av fagutdanningen, helse og arbeidsmiljø, behovet for bransjestatistikk og bruk av IT i bransjen. Prosjektet, som er finansiert av Norges Frisørmesterforbund, skal være avsluttet i inneværende år. Prosjektet Aldring og helse på sokkelen, initiert av oljeindustrien selv, har som mål å kartlegge tiltak som må settes i verk for at de ansatte skal ha mulighet og evne til samt ønske om å arbeide frem til pensjonsalderen. 11 bedrifter er med i tiltaksfasen, der skal de vurdere, utvikle og gjennomføre tiltak som kan redusere førtidspensjonering og sykefravær. I tillegg skal finne tiltak som kan motvirke effekten av den høye gjennomsnittsalderen i bransjen og sørge for at ansatte i alle aldre bevarer god helse og arbeidsevne. De endelige samordnede resultatene skal senere fungere som en verktøykasse eller idebank for andre bedrifter på norsk sokkel som har de samme problemene. Prosjektet, som har Sikkerhetsforum som er referansegruppe, løper ut året 2004.
Ferdighet i norsk språk og yrkesopplæring er en vesentlig betingelse for integrering av etniske minoriteter. Slik opplæring foregår i mange tilfeller mest effektivt på arbeidsplassen. Innenfor Kompetanseutviklingsprogrammet er det en rekke prosjekter som har som formål å bruke arbeidsplassen som læringsarena spesielt rettet mot etniske minoriteter. Fafo har satt i gang et forskningsprosjekt som skal trekke ut noen mer generelle lærdommer fra disse prosjektene om hvilken rolle arbeidslivet kan spille i integreringspolitikken.
Menn dør tidligere, men kvinner er sykere. Helseundersøkelsen i Oslo, HUBRO, med 60.000 deltakere viser klare kjønnsulikheter i helse. Det finnes et kjønnsparadoks når det gjelder helse. Men overlege Ingrid Sivesind Mehlum ved STAMI som studerer arbeidsrelaterte sykdommer og plager som et delprosjekt under HUBRO, mener likevel at kvinner ikke er sykere, de har andre sykdommer enn menn. Hun peker blant annet på forskjeller i arbeid og mulige sammenhenger med muskel- og skjelettplager som er typiske kvinneplager. Arbeidsplassene er også som oftest fysisk tilpasset menn, dessuten har kvinner flere omsorgsoppgaver. Svangerskap, fødsel og andre forhold knyttet til forplantning kan forklare 40 til 50 prosent av sykefravær ut over 14 dager blant forplantningsdyktige kvinner.
Middelklassen truer de nordiske likhetsidealene ved krav som har bidratt til at fordelingsrelasjonene endres. Dette slås fast i boken «Likhet under press» som er en del av Maktutredningen. Boken tar for seg den skandinaviske samfunnsmodellen der institusjoner i arbeidsmarkedet og store velferdsstater sørger for lønnsutjevning og stor trygghet for innbyggerne. Men taperne i denne modellen er middelklassen, det vil si lønnstakere som tjener over gjennomsnittet. Velferdsmodellen har bidratt til at gruppen arbeidstakere med høy utdanning og gode jobber har økt og vi har fått et opprør fra midten, hevder forfatterne av boken.

Personvern og cookies