Gledelig nedgang i sykefraværet

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Sykefraværet fortsetter å holde seg stabilt og går også ned for visse yrkeskategorier og aldersgrupper. Det er særlig bemerkelsesverdig at de aller eldste yrkesdeltakerne samt kvinner har hatt en markert nedgang i sykefraværet fra første kvartal i 2002 til samme tidsrom i år.

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Rikstrygdeverket. Andre gledelige tegn er at nedgangen har vært størst innen offentlig virksomhet slik som undervisning, helse- og sosialtjenester, offentlig administrasjon og andre sosiale og personlige tjenester. Dette er store sektorer som vanligvis har et ganske høyt fravær. Næringer innen industrien, som tidligere har hatt en klar vekst i sykefraværet, har nå fått en utflating av fraværet. Innen bygg og anlegg og primærnæringene derimot har det vært en viss oppgang i perioden.

Offentlige sektorer
Trygdedirektør Arild Sundberg uttaler at det er særlig gledelig at det er nedgang i sykefraværet i offentlige sektorer. Utviklingen er en stor oppmuntring for alle som har lagt ned mye arbeid i å realisere målene i intensjonsavtalen om det inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Store offentlige sektorer er i liten grad berørt av endringer i sysselsettingen, så utviklingen i disse næringene må i stor grad skyldes tiltak på arbeidsplassen. Sundberg mener at det er viktig at alle fastholder en sterk fokus på arbeidet med å redusere sykefraværet og peker i den forbindelse på en rapport fra ECON som viser at et flertall virksomheter mener det er en sammenheng mellom nedgang i sykefraværet og de tiltak de har satt i verk som en følge av at virksomheten har undertegnet en IA-avtale. Utviklingen vi nå ser viser at arbeidet gir effekter. Prosessindustriens landsforening (PIL) rapporterer om en nedgang i sykefraværet på 5 prosent fra i fjor til i år i bedrifter med IA-avtaler. Den generelle nedgangen i prosessindustrien er bare på 1 prosent.

De eldste
SSBs tall viser at det er de eldste yrkesutøverne som har hatt størst nedgang i sykefraværet. For aldersgruppen over 65 år er det legemeldte fraværet redusert fra 11,3 prosent i første kvartal 2002 til 10,2 prosent i samme periode i år. For aldersgruppen 60 til 64 år har nedgangen vært på 0,5 prosentpoeng. Også aldersgruppen 50 til 60 år har hatt nedgang. Det samme gjelder de aller yngste arbeidstakerne fra 16 til 19 år, mens for resten av aldersgruppene er tallene stabile eller det har vært en liten oppgang. Statistikken for legemeldt fravær i staten for årets første kvartal viser en nedgang på 5,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen har vært særlig markert for kvinner med hele 6,7 prosent. Statssekretær Osmund Kaldheim i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) mener at det er grunn til å tro at avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv begynner å gi resultater. Ca 62 prosent av de ansatte innen det statlig tariffområdet jobber nå i virksomheter med avtale om inkluderende arbeidsliv.

Personvern og cookies