Gir trygghet og omsorg

Tekst: Grethe Ettung (2007)
– Jeg skal ikke gi råd, men være en god lytter, bistå og gi støtte når kolleger utsettes for ulike psykiske påkjenninger, sier Anny Dirdal, kollegastøtte på ortopedisk avdeling på Sykehuset Buskerud HF.
Helsepersonell er en yrkesgruppe som ofte utsettes for sterke følelsesmessige belastninger, uten at de får anledning til å bearbeide opplevelsene godt nok i etterkant. Sykehuset Buskerud HF har tatt dette på alvor. Siden 2000 har sykehuset hatt kollegastøtteordninger på noen utvalgte avdelinger som møter akutte og særlig krevende utfordringer. Målet er å innlemme alle avdelinger som ønsker det, i ordningen. – På vår avdeling har vi hatt kollegastøtteordningen i vel et år, opplyser Anny Dirdal. Det var de vel 60 ansatte på avdelingen som foretok valget av kollegastøtter. Etter avstemmingen ble de som hadde fått flest stemmer forespurt om de kunne tenke seg å inneha vervet. – Det å bli valgt, ser jeg på som en tillitserklæring. Vi er tre stykker ved avdelingen som fungerer som kollegastøtter. Min erfaring er at det er både inspirerende, lærerikt og selvutviklende, sier Dirdal.

Medmenneske og kollega
Roald Bjørklund, professor og psykolog ved Universitetet i Oslo, har holdt kurs i kollegastøtte for de sykehusansatte. – Bjørklund vektlegger at vi skal være der for kollegene våre, vi skal ikke gi råd, men støtte, samt vise medmenneskelighet og omsorg i vanskelige situasjoner, poengterer Dirdal. – Det er viktig at de som søker støtte selv setter ord på problemene. Jeg skal ikke være den som sitter inne med svarene på alle spørsmålene. Terskelen for å ta kontakt kan oppleves vel høy for enkelte, men også en uformell samtale på skyllerommet kan være til hjelp. – Kollegene våre vet at vi, uansett samtaleform, har taushetsplikt, at det vi snakker om kun blir mellom oss. Kommer de i en vanskelig situasjon, skal de være trygge på at vi er der for dem. Iren Olsen, som er verneombud ved avdelingen, har bare godt å si om ordningen. – Vi har en hektisk hverdag som til tider kan være belastende, både fysisk og psykisk, både i forhold til pasienter, pårørende og kolleger. Da er det godt å vite at kollegastøttene er der for oss. Det er et tilbud som er satt i system, og som ivaretar arbeidsmiljøet på en god måte.

Forebygger
Konflikthåndtering er et av temaene som kollegastøttene blir undervist i. – Interne konflikter kan oppstå i forhold til kolleger, overordnede eller pasienter. Men vi bistår også dersom det dreier seg om problemer kollegene har av mer privat karakter, forteller Dirdal. Oppstår det en situasjon som kollegastøttene er i tvil om hvordan de best skal håndtere, finnes det en støttegruppe de kan kontakte. – Her på sykehuset består støttegruppen av en psykiater, en anestesilege og en sykehusprest, opplyser Dirdal. Olsen er opptatt av at kollegastøtten i tillegg virker forebyggende. – Det er ikke alle som ønsker å ta ordet på avdelingsmøter dersom de har problemer. For mange vil det være enklere å ta kontakt med en av kollegastøttene dersom de trenger å snakke med noen i en vanskelig situasjon. Gjennom samtale vil en kollegastøtte også kunne bidra til å avverge eventuelle uoverensstemmelser og konflikter. Verneombudet og kollegastøttene har også samarbeidet i enkelte tilfeller. – Det fungerer godt. Vi jobber for å ivareta arbeidsmiljøet på best mulig måte, slik at personalet skal trives, avslutter Anny Dirdal og Iren Olsen.

Personvern og cookies