– Gi de eldre datakompetanse

Tekst: Turid Børtnes (2006)

-Vi skal hindre at eldre arbeidstakere støtes ut av arbeidslivet på grunn av mangel på digital mestring. Samtidig må vi gi alle mulighet til å få tilgang på og bruke informasjonsteknologien, slik som Internett.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys mangler ikke arbeidsoppgaver i sin nye jobb. På et seminar i regi av Senter for seniorpolitikk (SSP) tidligere i vinter snakket hun om fremtidige utfordringer for IT-Norge og arbeidslivet. Myndighetenes målsetting er at størsteparten av befolkningen skal ha tilgang på bredbånd i løpet av 2007. I tillegg skal det utarbeides mål på digital kompetanse, blant annet hva hver enkelt innbygger har behov for å kunne.

Nye klasseskiller
Grande Røys viste til at Norge er et av verdens mest digitale samfunn. Det er positivt og gir mange muligheter, men det gjør oss mer sårbare og stiller større krav til den enkelte om å mestre og bruke teknologien. Samtidig har myndighetene et ansvar for at selve teknologien og lærdommen blir tilgjengelig for flest mulig. – Vi kan snakke om en digital allemannsrett, læringen starter i skolen og skal vare livet ut. Men Grande Røys var ikke blind for et IT-teknologien kan skape nye klasseskiller som i stor grad følger de gamle, slik som utdannelse og inntekt. I tillegg spiller alder en stor rolle når det gjelder IT-kompetanse. Hun ville gjerne utfordre kommunesektoren med Kommunenes Sentralforbund, bibliotekene og andre offentlige kontorer og etater når det gjelder kvaliteten på de tjenestene de skal levere. Den må være like god og tilgjengelig enten mottakeren er en person som aldri har skrudd på en datamaskin eller en som jobber med dette til daglig.

Tilpasset opplæring
Mer enn en femtedel av dem som har gått av med AFP ville ha stått lenger i jobb hvis de hadde følt at de mestret kravene til ny teknologi bedre. – Det forteller oss hvor viktig det er å legge forholdene til rette for å gi seniorene denne kompetansen, sa fornyingsministeren. Det er mange faktorer som er med på å avgjøre hvor lenge folk blir stående i arbeidslivet og de individuelle forskjellene er store. Uansett er det avgjørende at eldre arbeidstakere får samme mulighet til å øke sin kompetanse som de yngre. Hvis de ikke blir kurset i ny teknologi, får de heller ikke nye arbeidsoppgaver. Når det gjelder IT viser flere prosjekter at opplæringen må foregå på de eldres premisser. Den må basere seg på et dagligspråk, IT-konsulentenes språk virker ekskluderende. Opplæringen bør ha en direkte nytteverdi for deltakerne.

– Gi dem mulighetene
Grande Røys er ikke i tvil om at eldre har en voldsom omstillingskompetanse, men de må gis muligheten til å bruke den. I den forbindelse pekte hun på bedrifter som har hatt suksess med å beholde seniorene sine samtidig som de har lagt om til mer IT-styring. Et av suksesskriteriene var å sørge for tilpasset IT-opplæring som de ansatte i stor grad kunne styre selv. Dette viser betydningen av å ha tro på sine egne ansatte og at fordommer kan bli et stengsel og et selvoppfyllende profeti. Den store omleggingen av Aetat og trygdesektoren til ny arbeids og velferdsforvaltning (NAV) kan sammen med IA-avtalen brukes til å gjøre noe med det digitale klasseskillet, mente Grande Røys. Det skal utvikles en ny felles dataløsning for hele NAV. Aetat og trygdesektoren har store grupper med seniorer, det er viktig å sikre at deres erfaringer kommer med i den nye organisasjonen og at de får den opplæringen de må ha for å fortsette i jobben sin. Arbeidsmiljø nr. 1 – 2006

Personvern og cookies