Fraværet som forsvant

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Sykefraværet blant gravide kvinner kan reduseres kraftig ved hjelp av tilrettelegging, viser erfaringer fra en rekke prosjekter.

Sykefravær blant gravide blir ofte tatt som en selvfølge i offentlige debatter, og i forskningen. Diverse gravide-prosjekter viser imidlertid at dette fraværet ikke nødvendigvis har medisinske årsaker. Tvert imot skyldes fraværet ofte manglende tilrettelegging på arbeidsplassen, kommer det frem i temaheftet Gravid medarbeider – å tilrettelegge er gull verdt, fra Idébanken.

Sparte millioner
Et godt eksempel er et prosjekt i Sør-Troms HMS-tjeneste, der ti virksomheter deltok. I løpet av prosjektperioden klarte virksomhetene å redusere det gjennomsnittlige fraværet med over tre måneder per gravide medarbeider. Besparelsene bare i dette prosjektet er anslått til 8,5 millioner kroner.
Bevisst ledelse og en offensiv gravide-politikk er viktige suksessfaktorer. Virksomheten må ønske å tilrettelegge, og ha gode rutiner og tilgjengelige ressurser. Aktiv bruk av rådgivende jordmødre viser seg også å være sentralt. Dette gir gravide den tryggheten de trenger for å bli stående i jobb, viser eksemplene fra Idébankens hefte.

Gravide og sykefravær
Gravide står for en stor del av fraværet blant yngre kvinner. Blant gravide i alderen 20-39 år økte sykefraværet fra 20,8 prosent i 4. kvartal 2004 til 22,7 prosent i 4. kvartal 2008. Kvinner i samme aldersgruppe som ikke var gravide hadde i samme periode et sykefravær som økte fra 6,0 til 6,1 prosent. Av alle arbeidstakere som var gravide i 4. kvartal 2008, hadde seks av ti minst ett legemeldt sykefravær, viser en analyse fra NAV.

Les også om kvinnefraværet som har skutt i været, og at ingen vet hvorfor.

Personvern og cookies