Frafall i velferdsyrker

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Tre av ti ansatte i såkalte velferdsyrker er usikre på om de kommer til å fortsette i jobben.

Mange sliter med deltid i arbeidet. Ti prosent regner med at de er blitt uføre om ti år.  – Det må gjøres en innsats nå for å løse disse problemene i offentlig sektor, fastslår Delta-leder Gunn Olander.

Bekymret for framtiden
På oppdrag fra Delta har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gjennomført en analyse av deltid, kompetanse og inkludering blant arbeidstakere i offentilig sektor uten høyere utdanning. AFI-forskerne Sigtona Halrynjo og Arild H. Steen har sett nærmere på 400.000 arbeidstakere uten høyere utdanning i offentlig sektor. Blant disse er bekymringene store for fremtiden:
31 prosent er usikre på om de vil være i jobb om fem år.
7 prosent slår fast at de sannsynligvis er blitt uføre innen den tid.
Inkluderer man dem som er usikre på om de blir uføre innen fem år, stiger andelen til 21 prosent.
10 prosent, tilsvarende 40.000 arbeidstakere, holder det for sikkert at de har sluttet i jobben innen fem år. Anslaget omfatter også arbeidstakere som forbereder seg til å gå av med avtalefestet pensjon.
Notatet viser at  en  ikke en ubetydelig andel arbeidstakere som ser for seg at de mest sannsynlig er utenfor arbeidslivet om fem år – uten at dette er relatert til vanlig alderspensjon.

Alvorlig trussel
Forsker og daglig leder Arhild H. Steen ved AFI mener tallene er interessante. Det varslede frafallet  fremstår nemlig som en alvorlig trussel mot regjeringens ønske om flere hender i helse- og omsorgssektoren. Avgangene vil også ramme barnehager, skoler og forvaltning i stat og kommune.
Selv om mange sier de vil være utenfor arbeidslivet eller i en annen jobb, går det frem av rapporten fra AFI at det finnes et stort og ubrukt arbeidskraftpotensiale blant offentlig ansatte. Klarer man å redusere deltidsbruken, vil 40.000 årsverk kunne bli frigjort, melder AFI.
Det vil kreve grep knyttet til ledelse, organisering av arbeidet og økt likestilling i hjemmet for å realisere potensialet, slår rapporten fast.
Den typiske arbeidstaker i utvalget er en kvinne  i 50-årene som jobber deltid innenfor den kommunale helse- og omsorgssektoren. Ifølge rapporten er sykefraværet høyest her – altså blant de deltidsansatte. 42 prosent av de som jobber deltid har vært sammenhengende sykmeldt i to måneder eller mer de siste fem årene.

(Kilde: Delta og AFI)

 

Last ned notatet fra AFI her

Personvern og cookies