Fra topptung til flat struktur i OD

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Oljedirektoratets flate og lagbaserte struktur gir fornøyde ansatte.

Nylig ble Oljedirektoratet (OD) tildelt SSØ-prisen. Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ga prisen til den virksomheten som best hadde bidratt til å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten, og ikke minst for dens dristighet i valg av organisasjonsform. – Vi valgte å fjerne hierarkiet, og la oppgavene styre organisasjonsformen vår, forteller Bente Nyland, direktør for Oljedirektoratet i Stavanger. Hun har som mål å benytte de ansattes fagkunnskap og arbeidskapasitet på best mulig måte. Et lite lederlag legger strategier og setter rammer for de ulike oppgavene som skal utføres. Prosjektorienterte saker løses av tverrfaglige team, hvor alle deltagerne bidrar med sin spesialkompetanse. – Vi ønsker å levere kjapt, og bruker medarbeiderne der det er behov for dem, konstaterer Nyland.
Den store omorganiseringen i OD startet allerede for ti år siden. OD var en hierarkisk, topptung organisasjon, hvor mye av tiden gikk med til administrasjon. – Vi rev ned båsene og flatet det hele ut, sier Nyland. Den hierarkiske modellen ble erstattet med en flat modell. Mellomledernivåene ble fjernet og erstattet med en lagstruktur direkte under hovedledelsen. I SSØ-juryens begrunnelse het det at «Oljedirektoratet har valgt en flat organisasjonsform som er teambasert og fleksibel – i motsetning til det tradisjonelle hierarki. Gjennom ti års aktivt arbeid har modellen vist gode resultater når det gjelder faglige resultater, omdømme, kompetanseutvikling og effektiv ledelse og administrasjon.»
– Hva er effektiv ledelse og administrasjon for deg?
– Som leder gir du et mandat, og delegerer ansvar. Lagene skal vite hvilke rammer de har å forholde seg til, og ledelsen skal ikke overstyre lagene. Prosjektene skal utføres med god kvalitet og leveres til riktig tid, og jeg som leder skal ikke være nødt til å purre. Den flate organiseringen, satsingen på lagutvikling og kompetanseheving, har gitt effektiv ressursbruk, og raske og gode resultater.

Å ha det kjekt

Alle nye medarbeidere i OD får en fadder å forholde seg til. Det er viktig at de nytilsatte blir satt til å arbeide sammen med en som har erfaring med fagområdet i OD. Allerede før de starter opp, får de vite hva som vil bli deres første arbeidsoppgave og hvilket lag de skal gå inn i. Kontor og egen PC med brukernavn står klar til bruk. Så fort de setter sine bein i bygningene på Ullandhaug i Stavanger, blir de oppsøkt av en person som gir dem all den veiledning de måtte trenge. Videre knyttes de opp mot en fagkoordinator for det fagfeltet som vedkommende arbeider i, og hvor den faglige utviklingen skjer. – Vi får gode tilbakemeldinger på opplegget vårt, sier Nyland, og rekrutteringsproblemer er ukjent for direktøren.
– Hva krever du av medarbeiderne dine?
– Jeg krever at de er lojale i forhold til oppgavene de har fått, og at de overholder tidsfrister. Jeg forventer at de sier i fra dersom det er noe i tilknytning til arbeidsmiljøet eller oppgavetildelingen de ikke er tilfredse med. Eller de har behov for økt egenkompetanse, da legger vi til rette for det så langt som mulig. For å oppnå et godt arbeidsmiljø har Nyland troen på det å delegere ansvar, og verdsette medarbeiderne for det de gjør. – Har du det kjekt, får andre det kjekt.
Oljedirektoratet med direktør Bente Nyland, har fått pris for valg av organisasjonsform. (Foto: Oljedirektoratet)

Utfyller hverandre

1. januar 2004 ble OD delt, og HMS-området ble skilt ut som et eget tilsynsorgan, Petroleumstilsynet. – Da gjorde vi en del nye grep, blant annet i tilknytning til hvordan vi skulle motta nyansatte samt det å vedlikeholde lagene. Nyland ble utnevnt som ny oljedirektør av Kongen i statsråd i desember 2007, for en seksårs periode. Forgjengeren, Gunnar Berge, skal ha sagt om sin etterfølger at hun er en reflektert person som er særdeles dyktig og strukturert, og at hun vet å sette sammen medarbeidere slik at de utfyller henne på en utmerket måte. – Jeg har jo vært i OD i over 20 år, og kjenner fagområdene og medarbeiderne mine. Jeg tror jeg kan se hvor de vil passe inn både når det gjelder lynne og arbeidskapasitet, kommenterer Nyland. Hun legger til at OD nettopp har fått 20 nye stillinger, så nå er det å bli kjent med de nytilsatte en viktig oppgave framover. – Vi har en oppfølgingssamtale etter to måneder, deretter etter henholdsvis et halvt år, ett år og to år. For oss er det vesentlig å få fram hvilke verdier de ansatte synes er viktige å ta med seg videre, og hva som eventuelt bør endres. Hele staben er med på en arbeidsmiljøundersøkelse hvert annet år.

Aktiv og begeistret

Nyland er en dame med mange jern i ilden. Hun er utdannet geolog ved Universitetet i Oslo. Hun har hatt en rekke lederfunksjoner, og har blant annet jobbet med leting etter nye petroleumsressurser, dataforvaltning og vurdert aktører på kontinentalsokkelen (prekvalifisering). Ifølge Stavanger Aftenblad gjorde hun også en viktig innsats da hun blant annet reiste på roadshow i USA for å gjøre flere oljeselskap interesserte i norsk sokkel. Politikerne og bransjen ønsket den gang større mangfold på sokkelen. Kampanjen resulterte i at flere oljeselskap meldte sin interesse og investerte i mulighetene i undergrunnen utenfor Norge.
– Er du en kreativ ledertype?
– Nei, jeg vil ikke kalle meg kreativ, men jeg lar meg lett begeistre! Og jeg er god til å plukke opp gode innspill og forslag, så får jeg eventuelt andre som er kreative, til å ta dem videre.

Personvern og cookies