Fortsatt få innvandrere i jobb

Tekst: Turid Børtnes (2010)

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det bare er en svak vekst i andelen innvandrere som er i arbeidslivet.
Fra slutten av 2007 til 2008, den siste perioden med tall fra SSB, økte andelen sysselsatte blant innvandrere fra 63,3 til 64,2 prosent. Det tilsvarer en årlig økning på mindre enn 1,5 prosent, noe som er klart svakere enn i foregående periode.
Det var først og fremst blant innvandrerkvinner det var en økning. Til sammenligning kan nevnes at i hele befolkningen under ett ligger sysselsettingen på 71,6 prosent, der har den holdt seg uendret en tid.
Det viser seg også at langt større andel innvandrere har yrker med lave krav til utdanning enn resten av befolkningen. Mange innvandrere er sysselsatt i næringer som hotell- og restaurantvirksomhet og rengjøring.
SSB definerer innvandrere som personer født i utlandet eller født i Norge med to utenlandskfødte foreldre.

Personvern og cookies