Fortsatt Arbeidstilsynet

(2004)
Arbeidstilsynet kommer til å beholde navnet sitt, selv om det flyttes til Trondheim og får ansvaret for den nye loven som sannsynligvis blir hetende arbeidslivsloven.
I forbindelse med tilsynsmeldingen og arbeidslivslovutvalgets arbeid med revidering av arbeidsmiljøloven forelå det planer om å forandre navnet til Arbeidslivstilsynet. En mulig navneendring hang dessuten sammen med etableringen av en ny rolle som koordinator for flere tilsyns arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Men nå er Arbeids- og administrasjonsdepartementet kommet til at navnet Arbeidstilsynet vil være et vel så godt navn på etaten også etter omorganisering og etablering av den nye koordineringsrollen. Dette er jo også et navn som er svært godt innarbeidet i hele det norske arbeidslivet.
Personvern og cookies