Forsvar (den gamle) arbeidsmiljøloven

Tekst: Håkon Lasse Leira (2005)
Ved revisjon av arbeidsmiljøloven skulle vi tro at målet var å sikre trygge tilsettingsforhold og et trygt arbeidsmiljø, fordi dette er to forhold som er helt vesentlige for voksne folks helse, og dermed for helsa til dem de forsørger. Regjeringens forslag har ikke dette som mål.
Om forslaget blir vedtatt, vil det bety et lite skritt fram og to lange skritt tilbake for arbeidervernet i Norge. Lovforslaget, som statsråd Dagfinn Høybråten la fram den siste fredagen i februar, baserer seg på innstillingen som arbeidslivslovutvalget la fram for ett år siden, og som LO kritiserte skarpt og som NHO var positiv til. Mange aviser presenterte regjeringens forslag som en mindre endring av dagens regler og NHO var kritisk. Etter å ha fått studert forslaget har LO igjen uttalt seg i skarpe ordelag og leder Jan Davidsen i Fagforbundet varsler kamp og avviser bestemt at forslaget fra regjeringen kan godtas. Spesielt kritisk er han til forslagene som åpner for flere midlertidige ansettelser, lengre normalarbeidsdag og redusert stillingsvern.

«Svart hull»
Når det gjelder midlertidige ansettelser skal hovedregelen være at det er greit for seks måneder, og med adgang til ytterligere seks måneder, men etter det skal vedkommende få fast ansettelse. Unntatt er personer som jobber på «bestemte oppdrag», de får ikke fast ansettelse før etter fire år. Advokat Jan Fougner, som blant annet har skrevet den kommentarutgaven til dagens arbeidsmiljølov som brukes av domstolene, sier til Dagens Næringsliv at definisjonen av hva som utgjør et bestemt oppdrag er så vag at bestemmelsen er som et «svart hull i veggen». I den gjeldende loven er midlertidige ansettelser bare tillatt i spesielle situasjoner, som plutselige topper i arbeidsmengden.

EUs arbeidstidsdirektiv
Lederen for LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot, har presentert sin vurdering av forslaget til regler for normalarbeidsdagen i Adresseavisen 7. mars. Han mener at regjeringen ønsker å innføre regler som svarer til EUs arbeidstidsdirektiv, i praksis vil det si adgang til å kreve 13 timers arbeidsdag uten overtidsbetaling. «Dette er å bringe historien tilbake til tida før den første arbeidervernloven i 1892 med 13 timers dag og individuelle arbeidstidsavtaler». Hvordan er det mulig? I forslagets §10.4 står det jo at arbeidstida ikke kan være mer enn 40 timer ukentlig i gjennomsnitt over året. Jo, i følge neste paragraf (10.5.1) kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale 13 timer pr døgn seks dager i uka (ikke ni timer som er dagens regel), det vil si 78 timer pr uke i inntil fem uker, om perioden etterfølges at tre ukers avspasering. Forslaget åpner også for 60-timers uke (13 timer pr dag de fire første dagene i uka og åtte timer fredag, fri i helga og avspasering i 12 dager når det har gått seks og en halv uke). En tredje arbeidstidsvariant kan være 12 timer fire dager i uka i 40 uker etterfulgt av fire uker ferie og åtte uker avspasering uten lønn, om det måtte passe arbeidsgiver best.

Nybakte foreldre
Det finnes også noen forslag til forbedringer i forhold til dagens regler. Ansatte som slår alarm om ulovligheter skal få et rettsvern, men det må utredes nærmere. Deltidsansatte skal ha førsterett til full jobb når det dukker opp en jobb de er kvalifisert for. Reglene for permisjon for nybakte foreldre er myket opp og vil gjelde i tre år etter fødselen, ikke i to år som i dag. Ved bedriftsovertakelse skal de ansatte beholde pensjonsrettighetene og også tariffrettigheter, men bare dersom den nye arbeidsgiveren ikke innen tre uker reserverer seg mot det. Retten til fleksitid skal lovfestes, «dersom det ikke er helt umulig for arbeidsgiveren». Etter min vurdering er forslagene til forbedringer i forhold til dagens regler klart underordnet forslagene til lengre normalarbeidsdag og midlertidige ansettelser. Om arbeidstida forlenges til ni timer øker risikoen for ulykker. Etter å ha vært våken i 17-18 timer er oppmerksomheten omtrent som ved 0,5 promille i blodet. Arbeidstilsynet har uttalt at ukentlig arbeidstid på 78 timer er klart helseskadelig.

Overlege Håkon Lasse Leira…
…er spesialist i arbeidsmedisin. Han arbeider på arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Spørsmål til Håkon Lasse Leira kan sendes til: hakon.lasse.leira@stolav.no eller til adressen: St. Olavs Hospital, Olav Kyrres gt. 17 – 7006 Trondheim.

Personvern og cookies