Forsøk med redusert arbeidstid

Tekst:  Turid Børtnes (2006)
Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til forsøk og forskningsstudier om forskjellige arbeidstidsreformer, særlig redusert arbeidstid.
Den forskning som har vært drevet på redusert arbeidstid tidligere, blant annet i Europa, har stort sett dreid seg om virkninger av redusert arbeidstid på sysselsettingen, det vil si at arbeidet deles på flere. Betydningen for sykefravær, pensjon­eringstidspunkt, arbeidsmiljøet og tilsvarende har det vært forsket lite på.

Mer kunnskap
En analyse som Fornyings- og administrasjonsdepartementet har fått laget, viser at det er viktig å skaffe et vesentlig bedre kunnskapsgrunnlag om arbeidstidsreformer. Denne kunnskapen skal danne grunnlag for å ta beslutninger om bruk av arbeidstid for å få flere i arbeid og strategier for langsiktige arbeidstidsreformer. Regjeringen vil derfor sette i gang forsøk med arbeidstid i utvalgte statlige virksomheter og i tillegg støtte forskningsprosjekter om det samme. Det skal også foretas analyser av ulike arbeidstidsendringer. Det er satt av 20 millioner kroner til slike prosjekt i årets statsbudsjett. Departementet ønsker å se hvilke virkninger nedsatt arbeidstid har på blant annet sykefravær, produktivitet, kundetilfredshet, betydning for pensjoneringsalder, virkninger for deltidsansatte, kostnader og andre fordeler og ulemper for arbeidsgiver.

Personvern og cookies