Forslag til ny arbeidstvistlov på høring

(2009)

Arbeids- og inkluderings­departementet har sendt på høring utkast til ny lov om arbeidstvister. Inn­holds­messig er endringene små. Siktemålet er å få en lov som er mer oversiktlig og lettere tilgjengelig. Språk­et er modernisert bl.a. med kjønnsnøytrale ord og uttrykk. AID foreslår å gjøre loven teknologinøytral, dvs. at det legges til rette for blant annet elektronisk utveksling av dokumenter mellom Arbeidsretten og rettens brukere. Forhold som ikke er lovfestet i dag, men som har funnet sin løsning gjennom mange års rettspraksis, forslås tatt inn i loven. Bestemmelser som er ute av bruk, foreslås opphevet. Reglene om Rikslønns­nemnda, som i dag er å finne i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister, foreslås tatt inn i et eget kapittel i loven. Høringsfristen er satt til 19. oktober.

Personvern og cookies