Forskrift sikrer arbeid i andres hjem

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Praktikanter, assistenter og andre som utfører omsorgsoppgaver i andres hjem har inntil nå hatt sine arbeidsforhold regulert av den helt avlegse hushjelploven, som nå er foreslått opphevet. 
Det kommer en ny forskrift som skal ta hånd om de sosiale rettighetene til denne arbeidstakergruppen. I likhet med hjemmearbeid, som omfatter arbeidstakere som har sitt ordinære arbeid på en vanlig arbeidsplass, legges det heller ikke i dette tilfellet opp til uanmeldte kontrollbesøk fra myndighetene. Forskriften stiller i stedet krav om skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den nye forskriften skal særlig sikre sentrale rettigheter for praktikanter og privat ansatte omsorgsarbeidere. Avtalen som må inngås skal være forpliktende og ryddig og inneholde en del minimumsbestemmelser, slik som avtalt arbeidstid, lønn, overtidsgodtgjørelse, ferie, feriepenger og oppsigelsesfrister. Oppsigelse av arbeidsforholdet skal være skriftlig og være saklig begrunnet. Dersom arbeidsforholdet er kortere enn en måned eller det innebærer mindre enn åtte arbeidstimer i uken, omfattes det ikke av forskriften. Arbeidstakere som arbeider med omsorgsoppgaver i private hjem er som oftest unge og de bor ofte hos arbeidsgiveren sin. Det kan gjøre det vanskelig å skille arbeid og fritid.

Forsvarlig arbeidsmiljø
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsmiljø, verneombud og arbeidsmiljøutvalg er lite praktiske under slike arbeidsforhold og Arbeids- og administrasjonsdepartementet mener derfor at Arbeidsmiljøloven ikke får anvendelse for denne typen arbeid. Derimot forlanges det en skriftlige arbeidskontrakt, og det stilles krav til et forsvarlig arbeidsmiljø. Lønn skal utbetales minimum en gang i måneden. Fordi arbeidet foregår i private hjem og det dermed dreier seg om privatlivets fred, og arbeidet er lite risikofylt, får ikke Arbeidstilsynet rett til å foreta tilsyn eller gi pålegg hvis bestemmelsene i forskriften ikke følges. Arbeidstilsynet får bare veiledningsplikt i forhold til reglene, det tilsvarer bestemmelsene i dagens hushjelplov. Men den som overtrer forskriften kan få et straffeansvar. 27. mai går høringsfristen for forskriftsutkastet ut.

Personvern og cookies