Forskere på fisketur i fiskeindustrien

Tekst: Helge Fagerlie Nilsen (2002)
Ledelse, ansatte og verneapparat i fiskeindustrien har mye å ta fatt i for å få til et bedre arbeidsmiljø. Støyproblemene øker, og mange sliter med muskel- og skjelettplager på grunn av ensformige arbeidsstillinger. Ansatte blir også syke av eksosmettet luft, og luft som inneholder allergifremkallende stoffer.
Det er Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, som dokumenterer dette i den første store undersøkelsen av arbeidsmiljøet i norsk fiskeindustri. 17 nord-norske fiskeindustribedrifter i hele landsdelen er kartlagt, og konklusjonen er klar. Arbeidsmiljøet er ikke godt nok, og sammenlignet med andre bransjer må en rekke tiltak settes i gang før helsetilstanden blir bedre. Kravene til støy brytes, og sammenlignet med en undersøkelse fra 1974 er nivået like høyt. Flere bedrifter har et nivå på eksos fra trucker som ligger godt over tillatt grense.

Unikt forskningsprosjekt
Ensidige arbeidsstillinger og kalde omgivelser fører også til helseplager blant de ansatte. Ansatte i flere bedrifter har litt for lave lungefunksjonsverdier, og i mange av de undersøkte bedriftene var det antydning til muggvekst. Det unike forskningsprosjektet er et samarbeid mellom UNN og eksterne bidragsytere. De totale kostnadene for prosjektet er på nesten seks millioner kroner, halvparten dekkes ved hjelp av ekstern finansiering. Næringslivets Hovedorganisasjon er største bidragsyter. Arbeidet startet for tre år siden, og avsluttes formelt med fremleggelsen av sluttrapporten senere i høst. Formålet med prosjektet er å kartlegge sammenhengen mellom arbeidsmiljøet og helseplager i fiskeindustrien i Nord-Norge. Undersøkelsen tar for seg både den tradisjonelle fiskerinæringen og oppdrett.

Rapport til utdeling
Det største fagforbundet for organiserte i denne industrien, Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforening og Fiskerinæringen Landsforening er begge representert i styringsgruppen for prosjektet. Alle bedrifter som er med i kartleggingen vil få tilsendt sluttrapporten etter prosjektet. I tillegg vil alle bedriftshelsetjenestene i helseregion nord, og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene få et eksemplar. Rapporten lister opp en rekke tiltak som kan bedre situasjonen. For å lindre støyproblemene kan det brukes lydabsorberende eller andre typer materialer, og støyen fra maskiner kan dempes. For å få bedre temperatur og mindre belastning kan det føres varmekilder ned på gulv, og unngå åpne løsninger med varme og kalde soner. Å utstyre ansatte med bedre sko og arbeidstøy trenger ikke å være kostbart. Når det gjelder luften i arbeidslokalene kan mye gjøres med bedre ventilasjon, og andre typer trucker og bygningskonstruksjoner.

Personvern og cookies