Forsker på IA og sykefravær

(2004)

Hva kan forhindre ulykker? Forsker Johan Lund har studert hva som kan forhindre noen av de mange tusen ulykkene som skjer på arbeidsplasser, i hjem, skole, fritid og i trafikken i Norge.
I forbindelse med sin doktorgradsavhandling ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, har han analysert 332 ulykkesforebyggende tiltak fra hele verden. Det viser seg at belønning, råd som gis ansikt til ansikt, repetisjon som stadig gjentas og budskap som skreddersys for mottakerne er noen av de tiltakene som virker best. I følge tall Lund har innhentet blir ca 1.300 personer skadd i ulykker hver eneste dag. 80 av disse vil få varig mén, 3-4 blir uførepensjonert og 4-5 personer dør som følge av ulykker disses ulykkene.
Avtstadig økende sykefravær, men det finnes lite eksakt kunnskap om ordningen har gitt resultater. Nå skal Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) se på sammenhengen mellom IA og sykefravær i en rekke norske bedrifter. I dag er over halvparten av landets arbeidstakere omfattet av en IA-avtale, men i mange virksomheter har man ikke sett særlig resultater ennå. Mange har ikke tegnet avtale før i fjor. Prosjektet, som har startet, ledes av overlege Knut Skyberg ved Stami. Hen regner med å finne forskjeller i bedriftenes systemer for tilrettelegging av arbeidet for de ansatte. Det er NHOs arbeidsmiljøfond som finansierer prosjektet, som gjøres i samarbeid med Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Universitet i Oslo. Kreft er ikke bare farlig for de som rammes av sykdommen, en undersøkelse av tysk apotekpersonale viser at de som jobber med cellegift-stoffer på tyske sykehus selv blir eksponert for kreftfremkallende og reproduksjonsforstyrrende stoffer. Mange kreftmedisiner virker slik at de både kan helbrede kreft og være kreftfremkallende. Til tross for at apotekpersonalet brukte verneutstyr slik som hansker, ble det funnet spor av stoffene i cellegiften i urin hos to tredjedeler av de ansatte. Det er ikke bare de som arbeider med stoffene som blir eksponert, men også de som transporterer dem. Forskerne bak undersøkelsen anbefaler at alt farlig avfall oppbevares i lukkede beholdere som ikke kan åpnes igjen, at hansker alltid brukes på laboratoriet og at oppvirvling i luften unngås.
En av de viktigste årsakene til at arbeidstakere velger bort kurs og etterutdanning er tidsnød. Blant dem som deltar lite i opplæring svarte fire av ti at de hadde for mye å gjøre på jobben og dermed ikke tid, viser en FAFO-undersøkelse. Hele tre av fire i arbeidslivet mener de har behov for å lære mer. I privat sektor oppgir de fleste at de ikke har tid, mens i offentlig sektor er svaret at arbeidsgiveren ikke har råd. Arbeidsmiljøloven gir ansatte som har vært ansatt minst tre år i bedriften rett til utdanningspermisjon. Men bare en av hundre benytter denne retten hvert år.
Rogalandsforskning har satt i gang et omfattende forskningsprosjekt om aldring og helse offshore. Prosjektet, som vil koste 15 millioner kroner skal være ferdig ved utgangen av 2006. Formålet er å studere hvilke tiltak som blant annet kan få en større andel offshoreansatte til å bli i jobben til pensjonsalder, få ned sykefravær og uføreandel og tilrettelegge for eldrebølgen som kommer. Prosjektet skal følge ulike tiltak i sju deltakerbedrifter og vurdere hvilke som gir best resultat. Det overordnede mål er at offshoreansatte skal kunne jobbe til oppnådd pensjonsalder og beholde en god helse. Det er et faktum at 100 ansatte mister helsesertifikatet sitt hvert år. Det finnes ikke statistikk som oppgir årsakene til at så mange må gå fra jobben sinalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått for å redusere et .
Forsker på IA og sykefravær Hva kan forhindre ulykker? Forsker Johan Lund har studert hva som kan forhindre noen av de mange tusen ulykkene som skjer på arbeidsplasser, i hjem, skole, fritid og i trafikken i Norge. I forbindelse med sin doktorgradsavhandling ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, har han analysert 332 ulykkesforebyggende tiltak fra hele verden. Det viser seg at belønning, råd som gis ansikt til ansikt, repetisjon som stadig gjentas og budskap som skreddersys for mottakerne er noen av de tiltakene som virker best. I følge tall Lund har innhentet blir ca 1.300 personer skadd i ulykker hver eneste dag. 80 av disse vil få varig mén, 3-4 blir uførepensjonert og 4-5 personer dør som følge av ulykker disses ulykkene.
Farlig kreftmedisin
Har ikke tid til utdanning
Aldring og helse offshore
Personvern og cookies