Forsker på aldring

(2003)

På lag med arbeidstakerne
STAMI undersøker yrkesskoleelever
Eksponering for ftalater
Atypiske ansettelser 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er i gang med et større forskningsprosjekt om livssituasjonen og livsløpet til dagens middelaldrende og eldre. Blant annet vil forskerne studere hva slags ønsker nye årskull med eldre vil ha til arbeid og pensjonering. Både familiemønster, generasjonsforhold, helse og arbeid vil være tema. Personer fra 40 år og eldre i fire ulike typer lokalsamfunn deltar i undersøkelsen, opplyser Senter for seniorpolitikk. Prosjektet, som har fått navnet Livsløp, aldring og generasjon (LAG) skal følge deltakerne i inntil 20 år. De første resultatene vil ble offentliggjort i løpet av høsten 2003. Forskere i Makt- og demokratiutredningen har forsket på hvordan norske ledere ser på sentrale arbeidslivsspørsmål. De konkluderer med at norske ledere gjennomgående har et meget positivt syn på den norske samarbeidsmodellen. Ni av ti ledere er helt eller delvis enige i at arbeidstakernes avtale- og lovfestede medbestemmelse er til stor fordel for norsk næringsliv. Fire av fem støtter ordningene for et bedre arbeidsmiljø. Norske toppledere, inkludert lederne i det private næringslivet, er også tilhengere av sentraliserte lønnsoppgjør, skriver nettstedet forskning.no.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har startet et prosjekt som skal vurdere årsaker til muskel- og skjelettplager før ungdom går inn i arbeidslivet og i løpet av de første årene de er i arbeid. En rekke psykososiale forhold på skolen og i arbeidslivet skal undersøkes, som for eksempel stress og mobbing. Også helsefremmende forhold skal studeres. 450 elever skal følges fra skole og ut i arbeidslivet. Elevene er undersøkt ved hjelp av intervjuer og spørreskjema, forskjellige tester og kliniske undersøkelser. De skal følges i om lag fire år.
En undersøkelse i danske skoler viser at stoffet ftalater kan forekomme i store mengder i gulvstøv. Ftalater brukes blant annet som mykgjører i plastprodukter og i enkelte gulvbelegg. Men effektiv rengjøring kan begrense oppvirvlingen av slikt støv og redusere eksponeringen for stoffet. Selv ved daglig rengjøring er det likevel høye konsentrasjoner av ftalatholdig støv i skolene. Det er funnet tre til fire ganger så store konsentrasjoner av ftalater i skoler som i private hjem, noe som skyldes høyt aktivitetsnivå og dermed stor slitasje på gulvbeleggene. Ftalater kan forsterke den allergiske effekten av for eksempel husstøvmidd og pollen og dermed medvirke til utvikling av astma foruten en rekke andre toksiske effekter.
Forskingsstifelsen Fafo skal analysere ulike former for atypiske ansettelser i det norske arbeidslivet og strømningene mellom disse. Forskningsprosjektet skal ta utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse for annet kvartal 2001. Det er Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet som er oppdragsgivere og finansierer undersøkelsen.

Personvern og cookies