Forbys øvre aldersgrenser?

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Det finnes stort sett ikke lovbestemmelser mot aldersdiskriminering i Norge og svært lite i andre land, men EU har gått for fullt inn i problematikken. Gjennom sitt rammedirektiv om likebehandling i arbeid og yrke setter EU forbud mot å diskriminere på grunn av alder i yrkeslivet. Dette vil sannsynligvis norske myndigheter slutte seg til, men da blir det et åpent spørsmål om øvre grenser i arbeidslivet også blir forbudt.

Dette ble drøftet på Senter for seniorpolitikks seminar om aldersdiskriminering i arbeidslivet i sommer.

Et positivt signal
Forsker Per Erik Solem ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring pekte på at lovgivning på dette området kan bli et tveegget sverd. Et for beskyttende lovverk kan påvirke folks holdninger til eldre som en svak gruppe på arbeidsmarkedet. Da kan det være et godt signal å oppheve øvre aldersgrenser for yrkesutøvelse. Professor i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, Stein Evju viste til at Norge har en rekke bestemmelser og regler som er basert på aldersgrenser, men ikke vern mot diskriminering på grunn av alder. Tvert i mot har vi bestemmelser om aldersgrenser for adgang til visse yrker, for eksempel må høyesterettsdommere være fylt 30 år og de må fratre når de er 70 år.

Omfattende endringer
Det samme gjelder en rekke andre stillinger med særaldersgrenser. Arbeidsmiljøloven sier også at det ikke er lov å si opp en arbeidstaker med den begrunnelse at vedkommende har nådd pensjonsalder etter folketrygdloven, men dette vernet gjelder bare til 70 år, da må vedkommende fratre stillingen uansett. Hva som vil skje med denne regelen hvis Norge slutter seg til EU-direktivet er ikke avklart. Evju pekte også på en rekke andre bestemmelser i direktivet som krever avklaring. Hvor går for eksempel grensen for utillatelig forskjellsbehandling? Hva med ansiennitetsregler? En innføring av en bestemmelse mot aldersdiskriminering i norsk lov vil medføre dyptgripende endringer på dette området i Norge.

– Bevisstløst
– Det ligger mye bevisstløs personalpolitikk bak for tidlig avgang fra arbeidslivet, for eksempel gjennom AFP, mente direktør Olav Magnussen i NHO. Mange føler at bedriften er likegyldig til om de går eller blir, ingen sier noe om at det fortsatt er behov for dem. Mange opplever også at mye stopper opp ved 55 års alder, det gjelder blant annet tilbud om opplæring. Magnussen viste til at det ikke er noen vesentlig forskjell på produktiviteten til eldre og yngre arbeidstakere i dag, spesielle ordninger bare for eldre, slik som en 6. ferieuke, kan derfor slå negativt ut.

Personvern og cookies