Forbyr ikke alenearbeid

Tekst: Turid Børtnes (2010)

 

Verken Arbeidsdepartementet eller Arbeidstilsynet kommer til å legge ned forbud mot alenearbeidsplasser, men arbeidsgiver plikter å foreta en risikovurdering.

Fra nyttår trådte en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven i kraft, der det presiseres at virksomheter med ansatte som arbeider alene, har særskilt plikt til å vurdere om det er risiko knyttet til alenearbeidet.
I tillegg plikter arbeidsgiver å sette i verk tiltak for å forebygge og unngå slik risiko.

Riset bak speilet

I utgangspunktet blir det ikke forbud mot arbeidsplasser der arbeidstakere må arbeide alene, det antar departementet ikke er praktisk gjennomførbart og nevner i den forbindelse arbeid som drosjesjåfør eller hjemmehjelp.
Men hvis arbeidsgiver ikke klarer å sikre den ansatte bra nok gjennom aktuelle sikringstiltak uten å ansette flere, kan det bli aktuelt med et rettslig forbud mot alenearbeid, skriver Arbeids­departementet i sine merknader til lovendringen.
Selve lovbestemmelsen er ny, men det er ikke plikten til å iverksette tiltak for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid.

Mer vold og trusler

Lovforslaget var på en omfattende høringsrunde i fjor, der arbeidstakerorganisasjonene stort sett var enige i departementets forslag, mens arbeidsgiverorganisasjonene pekte på at dette var unødvendig fordi det var dekket av andre lovbestemmelser. Flere fremholdt også at det var uheldig å trekke frem én faktor, alene­arbeid, fremfor andre arbeidsmiljøfaktorer.
Bakgrunnen for lovforslaget er at et økende antall arbeidstakere har et arbeid der kunder og klienter er med på å styre arbeidet. Ved siden av at dette kan øke stressnivået, kan det innebære en særlig risiko for trusler og vold.
Dette avspeiles blant annet i statistikken over ran av butikker og kiosker og voldsepisoder som særlig rammer kvinnelige ansatte i helse- og omsorgssektoren. Alenearbeid kan også øke risikoen for alvorlige arbeidsulykker.

Personvern og cookies