”Forbildene” røyker mest

Tekst: Morten Dahl (2001)

De som jobber med barn, unge, syke og eldre er de som røyker mest i Norge. Slik må resultatene i en undersøkelse som viser at 47 prosent lærere og helsearbeidere røyker daglig tolkes. Det er bare 32 prosent av den norske befolkning som regner seg som dagligrøykere.

– Tallene er overraskende fordi helsepersonell bør vite mest om tobakkens skadevirkninger, sier høgskolelektor, John H. Stamnes ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), som er ansvarlig for undersøkelsen. I yrkeslivet vil disse studentene få viktige roller innen forebygging av helseskadelig atferd, samtidig som de også vil være rollemodeller.

– Det er derfor foruroligende at så mange røyker, og man kan begynne å lure på om opplysningsarbeidet har noen effekt overhodet, sier Stamnes til Høgskoleavisa ved HINT.

Best i klassen er sykepleierstudentene. Blant disse var det ”bare” 44 prosent som røykte daglig, mens vernepleierstudentene kom verst ut med 51 prosent dagligrøykere. Lærerne lå midt mellom disse. Stamnes opplyser at røykevanene ved studiestart og studieslutt stort sett var de samme, noe som kan tyde på at studentenes røykevaner var etablert før studiene tok til.

– Det viser at det de lærer om helseskader ved høgskolene, ikke ser ut til å ha videre effekt på studentene, sier høgskolelektoren.

 

Krav og angst

Nærmere 2000 studenter ved ni lærerhøgskoler og alle syke- og vernepleierutdanningene i landet deltok i undersøkelsen, som er den første i sitt slag her i landet.

Det røykes mest i helgene, og de rapporterte årsakene til røykingen sies å være krav, angst og vanskeligheter. I tillegg nevnes avslapning og sosiale forhold som positive trekk ved røykingen. Et mindretall innenfor hver gruppe påstår at de ikke er avhengig av tobakken, men at de røyker daglig likevel.

Fungerende direktør i tobakksskaderådet, Kari Huseby sier til høgskoleavisa i Nord-Trøndelag at rådet vil arbeidet for at tobakksskader skal inn i undervisningen på helsefagutdanningen og ved lærerutdanningen. Huseby vil rette en henvendelse til Kirke-, Undervisnings og Forskningsdepartementet for å se på mulighetene om en innføring av tobakksskader og forebygging i de respektive utdanningene.

– Sykepleierne skal ikke bare pleie de syke. De skal også oppmuntre og motivere til røykeslutt. Det sier seg selv at dette er vanskelig hvis de røyker selv, sier hun.

Personvern og cookies