For tøft i everkssektoren

Tekst: Morten Dahl (2001)

”Ønsket om økt profitt og kravet om systematisk HMS-arbeid lar seg vanskelig kombinere med det tempoet endringene innen everkssektoren foregår”. Det er en av hovedkonklusjonene i Produkt- og Elektrisitetstilsynets (PE) årsrapport for 2000.

Everkene er en av flere sektorer som PE har ansvaret for, og hvor det årlig gjennomføres mange tilsyn. I fjor ble det ført tilsyn med 227 virksomheter, og det ble funnet 1806 avvik. 176 av disse var avvik fra HMS-forskriften, mens 1420 skyldtes avvik fra forskrifter om elektriske anlegg.

 

For raske endringer

I PE er det stor bekymring for everkssektorens raske endringer på eiersiden. I rapporten heter det: ”Oppkjøp av nettselskaper er i hovedsak styrt av økonomiske interesser og et ønske om å posisjonere seg i et turbulent marked. De finansielle eierne synes imidlertid ikke å være klar over at det er krav til det systematiske HMS-arbeidet som må ivaretas i disse prosessene”.

Ifølge PE blir resultatet av dette blant annet uklare ansvarsforhold og manglende opplæring. Det viser seg nemlig at det etter sammenslåinger ikke er klarlagt hvem som sitter med driftslederansvaret i de nye organisasjonene og at montører benyttes på tvers av tidligere grenser uten at de gis nødvendig innføring og opplæring i eventuelle ”ukjente” anleggsløsninger. Tilsynsmyndigheten mener at konsekvensen av denne utviklingen fort vil kunne gi seg utslag i et oppsving i antall ulykker.

 

Bra i prosessindustrien

PE har også ansvaret for tilsyn i en rekke andre bransjer. En av de mest toneangivende er de store bedriftene innen prosess- og foredlingsindustrien. Det ble i fjor gjennomført 87 slike tilsyn, og konklusjonen er at disse har et generelt tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Av totalt 433 avvik var bare 63 knyttet til HMS-forskriftens paragraf 5 om dokumentasjon av virksomhetenes HMS-arbeid, mens 50 var knyttet til avvik fra forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenninganlegg. Et annet felt som tradisjonelt ikke har like gode HMS-rutiner er elektroentreprenører, rådgivende ingeniører og elektroreparatører. Her har det skjedd mange ulykker , og de fleste skyldes brudd på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg. Lærlinger er overrepresentert i statistikken, noe som er svært urovekkende. Det ble i fjor gjennomført 615 tilsyn innen dette resultatområdet, og det ble avdekket av 43 prosent av installasjonene i nyanlegg hadde feil.

Totalt fikk PE i fjor melding om at 71 personer ble skadet eller drept på grunn av strømgjennomgang eller lysbuer. Dette er en kraftig økning fra tidligere år. Av de 71 ulykkene var det fire dødsulykker, og dette er også høyere enn for gjennomsnittet de senere årene.

Personvern og cookies