Følges tett inn i ny jobb

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Regjeringen foreslår nye arbeidsmarkedstiltak i form av tett oppfølging for personer som har vært lenge borte fra arbeidslivet eller som har vanskelig for å skaffe seg arbeid. 

Det sendes nå ut på høring forslag om nye virkemidler for å få flere ut i arbeidslivet som en oppfølging av stortingsmeld­ingen om arbeid, velferd og inkludering. – Brukere som har behov for mer oppfølging enn det Arbeids- og velferdsetaten (NAV) hittil har kunnet tilby, skal få tettere oppfølging, sier arbeids- og inkluderingsminist­er Bjarne Håkon Hanssen.

Individuell oppfølging
Mange arbeidssøkere vil ha behov for individuell oppfølg­ing både i forbindelse med formidling av jobb og for å mestre arbeidslivets krav etter ansettelse. Slik oppfølging vil blant annet bestå i hjelp til å finne en egnet arbeidsplass, eller bistand til å tilrettelegge arbeidet og arbeidssituasjonen, og kan kombineres med andre arbeidsrettede tiltak. Oppfølgingen kan også omfatte råd og veiledning til arbeidsgiver, og er viktig for å sikre at nyansatte forblir i jobb og ikke faller ut av arbeidslivet igjen etter kort tid. I tillegg foreslår regjeringen å opprette et nytt avklaringstiltak for å kunne tilby alle arbeidssøkere som har behov for det, en grundig kartlegging av ressurser, muligheter og hindringer for å komme i arbeid. I dag er kjøp av avklaringstjenester forbeholdt sykmeldte og yrkeshemmede arbeidssøkere. Målet er å legge et godt grunnlag for valg av virkemidler som kan fremme overgang til arbeid. Videre foreslås det at varigheten av arbeidsmarkedsopplæringen blir utvidet fra dagens maksimum på 10 måneder til 16 måneder.

Personvern og cookies