– Fokus på sykefraværsårsaker

Tekst: Turid Børtnes (2007)
– Vi skal ikke rette oppmerksomheten på sykefraværstall, det viktigste i Arbeidstilsynets prosjekt for et mer inkluderende arbeidsliv er å fokusere på de bakenforliggende årsakene til sykefravær, samt oppfølging og tilrettelegging, sier seniorinspektør Hanna Vesterager, prosjektleder for etatens IA-satsing i Arbeidstilsynet Oslo.
Arbeidstilsynet er i gang med tilsyn i en rekke utvalgte bransjer i forbindelse med at etaten har satt i gang et større landsomfattende IA-program. Vesterager opplyser at 120 virksomheter i Oslo-området vil få tilsynsbesøk innen utgangen av november. Arbeidstilsynet Oslo har valgt ut tre bransjer i forbindelse med satsingen, det er renhold, butikk og varehandel og hotell og restaurant. – Dette er bransjer som er valgt ut i fra en risikovurdering, der vi vet at slitasjen og langtidssykefraværet er stort, sier Vesterager.

Forebygging
Programmet i Oslo-regionen startet før sommeren med ti pilotettersyn i renholdsbransjen. Det resulterte i 27 varsler om pålegg. De viktigste påleggspunktene dreier seg om brudd på arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver om å utarbeide oppfølgings­planer for sykmeldte, tilknytning og bruk av bedriftshelsetjenesten og skriftlige rutiner for å registrere skader og arbeidsrelatert sykdom. Så langt i høst er det gjennomført 15 nye tilsyn i renholdsbransjen, og det er gitt flere nye varsler om pålegg, de fleste innenfor samme områder som i pilotprosjektet. – Vi ønsker å satse på forebyggende virksomhet og tiltak som hindrer at sykmeldte blir utstøtt fra arbeidslivet, sier Hanna Vesterager. I forbindelse med tilsynene vil derfor Arbeidstilsynets folk spørre om arbeidsgiver har utarbeidet oppfølgingsplan og har rutiner for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykmeldte. Det gjelder også registrering av arbeidsrelatert sykdom.

Krav om BHT
I de bransjene der det er påbudt, slik som renhold og hotell og restaurant, skal bedrift­ene være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT). I tillegg til å bli spurt om dette, vil de aktuelle bedriftene også måtte redegjøre for hvilken bistand deres BHT tilbyr for at virksomhetene skal kunne kartlegge, foreta risikovurdering og sette i verk HMS-tiltak. – Bedriftene blir orientert på forhånd om at vi kommer og hva tilsynet vil dreie seg om. Mange har derfor anledning til å skaffe seg nødvendig materiell og har papirene i orden, men en del steder skorter det mer på den praktiske gjennomføringen, forteller Vesterager. Bestillerkompetanse på bedriftshelse­tjeneste er ofte et slikt punkt. Mange ­erfarer at de ikke får den bistanden de har behov for, for eksempel når det gjelder dialogmøter med den sykmeldte senest innen 12 uker ved langvarig fravær.

Nasjonal satsing
Arbeidstilsynet i Oslo kommer også til å ta kontakt med bedriftshelsetjenestene i regionen for å informere om hva de legger vekt på ved tilsyn i virksomhetene når det gjelder bedriftshelsetjenestenes tilbud til bedriftene. I tillegg skal det lages en samarbeids­avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten i Oslo og Arbeidstilsynet om det videre IA-arbeidet. – Vi har felles mål, men ulike roller, de skal vi tydeliggjøre, presiserer Hanna Vesterager. IA-kampanjen er landsomfattende, og Arbeidstilsynets sju regionkontorer kan til dels selv velge ulike bransjer de vil satse på. Den nasjonale kampanjen vil gå ut år 2009, det vil si så lenge IA-avtalen løper.

Personvern og cookies