– Flytting betyr «nedleggelse»

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Ingen av de ansatte i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) vil flytte med hvis direktoratet blir flyttet fra Oslo til Trondheim slik regjeringen vil. Dette vil bety en fullstendig nullstilling av DAT i flere år, mener de ansatte som peker på at disse planene vil svekke det viktige samarbeidet med myndighetene, partene i arbeidslivet og bransjeorganisasjonene og dermed arbeidsmiljøet på en lang rekke arbeidsplasser.

– For mange av de ansatte er også flytteplanene nesten en personlig katastrofe, vi har mange medarbeidere med høy faglig kompetanse som har lagt ned sine beste arbeidsår her i direktoratet. Mange er i en alder da det er vanskelig å få seg nytt arbeid, over halvparten av de ca 130 ansatte som blir berørt av disse planene er over 45 år, opplyser overingeniør Knut Elkjær, som er valgt som kontaktperson utad for alle fagforeningene i DAT. De fleste har sterke bindinger til nåværende bosted slik som forpliktelser overfor ektefelle, barn og gamle foreldre. Regjeringen har besluttet at direktoratet skal flytte i løpet av perioden høsten 2003 til høsten 2006.

Samarbeid avgjørende
Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman argumenterer med at tilsynene må flyttes ut av Oslo for å bli mer uavhengige av interesseorganisasjoner og sentraladministrasjonen. – Dette er å snu saken fullstendig på hodet. Noe av det viktigste argumentet mot flytting er nettopp at vi er avhengig av jevnlig kontakt med partene i arbeidslivet og fag- og bransjeorganisasjoner for å få formidlet nødvendig informasjon til bedrifter og virksomheter. Vi har ingen mulighet til å komme i kontakt med alle små bedrifter bare gjennom tilsyn. Med sine lokallag og fylkeslag er organisasjonene uunnværlige kanaler for å formidle informasjon, arrangere kurs og holde en løpende dialog om forvaltning av arbeidsmiljøloven og forskriftene. Elkjær nevner som eksempel sitt eget arbeidsområde, landbruket. Der er det til sammen 70.000 små virksomheter. Arbeidstilsynet rekker bare å foreta tilsyn ved ca 1.000 av dem hvert år. De øvrige nås med nødvendig informasjon gjennom samarbeid med landbrukets egne organisasjoner og felles kampanjer.

Alle er i Oslo
Også internasjonalt, i ILO og innen EU-området bygger arbeidsmiljøarbeidet på trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Elkjær viser til en EU-konferanse om sikkerhet i Danmark sist høst, der det ble dokumentert at det er samarbeid som gir de beste resultatene. Direktoratets viktigste samarbeidspartnere er alle plassert i Oslo, det gjelder LO, NHO, øvrige fagorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, departementene, Statens forurensningstilsyn, Rikstrygdeverket, A-etat og en lang rekke andre etater og aktuelle forskningsmiljøer. Nærhet til forskningsmiljøer i Trondheim er brukt av regjeringen som argument for flytting. Dette er et dårlig argument, mener direktoratet som viser til at de forskningsinstitusjonene som DAT benytter mest, Arbeidsforskningsinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt begge ligger i Oslo. Sintef i Trondheim er også en interessant samarbeidspartner, men deres prisnivå ligger for høyt.

Million-kostnader
Utgiftene ved flytting av direktoratets ansatte vil bli meget høye. DATs administrasjon har beregnet utgiftene til å ligge mellom 170 og 185 millioner kroner for flytting av 75 til 100 stillinger fra Oslo til Trondheim. Direktør Ivar Leveraas er bekymret for de sosiale kostnadene for de ansatte og de samfunnsmessige konsekvensene knyttet til samfunnets arbeidsmiljøarbeid, en bekymring som deles av direktoratets egne folk. – Vi er redd for at selv om Stortinget går inn for flytting, vil vi måtte dekke en god del av flytteutgiftene over eget budsjett når det kommer til statsbudsjettet. Det vil bety mindre penger til det arbeidet vi egentlig skal gjøre, sier Elkjær. Han og hans kolleger frykter også at det i tiden fremover vil bli vanskelig å få tilstrekkelig fokus på etatens oppgaver, flytteplanene og den usikre fremtiden for alle ansatte vil ta svært mye oppmerksomhet. DAT er blant annet i gang med et omfattende arbeid med å fornye og forenkle regelverket. Hvis nesten alle de erfarne fagfolkene forsvinner og DAT blir opptatt med flytting, vil dette arbeidet helt sikkert bli forsinket. Erfaring fra Kystdirektoratet viser at flytting fører til at 70-80 prosent av de ansatte slutter. Det betyr en total nedbygging av fagmiljøet, noe som vil ta svært lang tid å bygge opp igjen., noe som blant annet vil bety langt dårligere servise til næringslivet.

Eldre arbeidstakere
Situasjonen blir ikke bedre av at statsråden på et møte midt i januar signaliserte at hele Arbeidstilsynet med sine 11 distriktskontorer skal omorganiseres, muligens i helt nye regioner. En «slanking» av direktoratet ligger også i kortene. Dette stemmer svært dårlig med Normans tidligere uttalelse om at han vil styrke tilsynsetatene og deres kompetanse. Flytte- og nedbemanningsplanene harmonerer også svært dårlig med regjeringens satsning på et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Det vil bli svært vanskelig å fortsette som aktiv pådriver i dette arbeidet. Arbeidstilsynets rolle er å jobbe med langsiktig forebyggende arbeid som forutsetning for et sunnere og mer inkluderende arbeidsliv. – DAT har selv en arbeidsstokk hvor 20 prosent vil ha passert 62 år eller mer i 2006. Jeg har snakket med flere som synes at de har en så attraktiv og spennende jobb at de kunne tenke seg å jobbe til de er 70 år. Dette vil selvsagt ikke bli aktuelt hvis flytteplanene blir realisert, og det er noe som samsvarer svært dårlig med regjeringen egen politikk når det gjelder å få eldre til å stå i arbeidslivet så lenge som mulig.

Personvern og cookies