Flest fall- og bruddskader

(2002)

Fafo har utredet behovet for å slå sammen fire LO-forbund innen samferdselssektoren på oppdrag fra LO Stat.
De fire forbundene er Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Forskerne konkluderer med at tendensen går mot færre, større og mer internasjonale eiere innen samferdsel, mens fagbevegelsen har vært splittet i mange småforbund. Lederne i NTF, NJF og Postkom har på en pressekonferanse i august gått inn for at et stort serviceforbund i LO med enda flere forbund enn de fire kan være løsningen. Dette ble støttet av Hotell og Restaurantarbeiderforbundet og Handel og Kontor. En forskningsrapport fra Agderforskning om ansatte og lederes holdning til pensjonering og jobb viser at to tredjedeler av arbeidstakerne ikke tror at de vil fortsette i jobben til ordinær pensjonsalder på 67 år. Vesentlig for valg av pensjoneringstidspunkt er økonomi og helsetilstand. Tilrettelegging av oppgaver og arbeidstid er viktig, men verken ansatte eller ledere på kvinnedominerte arbeidsplasser i offentlig tjenesteyting er positive til at arbeidet skal tilpasses etter alder, evne og helse. Holdningen, særlig i virksomheter med lite økonomisk armslag, er at alle skal yte mest mulig likt, skriver Senter for seniorpolitikk. Disse arbeidsplassene ser heller ikke tidlig avgang som noe stort problem, de er mer redde for høy gjennomsnittsalder i arbeidsstokken.
Over 300.000 arbeidstakere rammes av yrkesskader hvert år. Skadehyppigheten øker med alderen, 60-åringer er mer enn dobbelt så utsatt som 20-åringer. Det viser doktorgradsarbeidet til dr. med. Nils Bull (bildet) ved Haukeland sykehus. Bull har analysert 7.500 av de alvorligste yrkesskadene som ble meldt til forsikringsselskapene i en femårs periode fra 1991. Bruddskader forekom oftest, fulgt av klemskader og kutt. Vanligste skadeårsak var fall og hyppigst skadede kroppsdel var ryggen. Fiske ligger på topp av yrker med høy skaderisiko, fulgt av sko-/lærvarearbeid og olje-/gassutvinning. De tre yrkene som har høyst totale utbetalinger for yrkesskader og -sykdommer er metallarbeidere, trearbeidere og sykepleiere. Avhandlingen viser at det er mye å hente ved forebyggende arbeid basert på analyse av skaderegistre.
Vegdirektoratet skal gjennomføre en undersøkelse for å få kartlagt transport av farlig gods på veiene. Bakgrunnen for undersøkelsen er en mistanke om at slik transport kan medføre en stor miljø- og helserisiko. Samferdselsministeren sier i en pressemelding at det er i dag ikke god nok kunnskap om hva slags farlig gods som transporteres på norske veier. Undersøkelsen, som skal være ferdig i løpet av 2003, skal skje i samarbeid med Direktoratet for brann- og elsikkerhet. 60 til 80 veistrekninger skal kartlegges.
Yrkesdykking kan til en viss grad være skadelig, det viser en doktorgradsavhandling laget av Marit Skogstad. Ved å undersøke 77 unge anleggsdykkere i en periode på seks år, har hun funnet at unge dykkere utvikler lett redusert lungefunksjon. Hørselen reduseres også, mest hos dem som er ofte under vann.
Personvern og cookies