Flere uføre i arbeid

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Stadig flere uføre har kommet tilbake til arbeidslivet takket være god oppfølging og støtte. Den store fellessatsingen mellom trygdeetaten og Aetat har resultert i at mer enn 2.200 uføre har økt sin arbeidsinnsats eller fått seg en jobb, opplyser Rikstrygdeverket. På den annen side øker andelen uføre, selv om det nå ser ut som om økningen er i ferd med å avta noe. 

– Rikstrygdeverket har satt seg som mål at minst 2.500 uførepensjonister totalt skal ha økt sin arbeidsinnsats innen utgangen av dette halvåret, sier trygdedirektør Arild Sundberg. Hensikten med fellesinnsatsen er å bistå alle som ser en mulighet for å komme inn i arbeidslivet eller til å øke sin arbeidsinnsats.

Flere i jobb
I løpet av årets tre første måneder har 325 uførepensjonister fått et bein innenfor arbeidslivet eller fått mulighet til å arbeide mer enn tidligere. Enda flere har sagt fra at de ønsker å prøve seg i arbeid. Som kjent er det nå blitt anledning til å prøve seg i arbeidslivet for en viss periode uten å måtte starte helt på nytt med å søke uførepensjon hvis det viser seg at det ikke går. En slik prøveperiode med fortsatte pensjonsrettigheter kan vare i inntil tre år.

– Sats på IA
Ved utgangen av mars i år var over 10 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder uføretrygdet. I rene tall er det nesten 300.000 personer. Det er en økning på 2,9 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor. Det positive er at det har vært en nedgang i antall søknader om uførepensjon siden sommeren 2002. Det er hele fem år siden det var samme lave nivå i antall søknader. Dette gir grunn til å tro at tilgangen på nye uførepensjonister vil bli redusert i kommende periode. Sundberg mener at det viktigste bidraget for å redusere tilgangen fremover vil være ytterligere satsing på avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det er ved å sørge for at sykmeldte følges opp av sin arbeidsgiver og beholder kontakten med arbeidslivet at det er best mulighet til å få vedkommende tilbake i jobb igjen.

Muskel og skjelett
Det er særlig to sykdomsgrupper, muskel- og skjelettlidelser og psykiske sykdommer som dominerer som årsak til uføretrygding. Gjennomsnittsalderen for uføretrygdede er 53,7 år, den ser nå ut til å gå ned. Høyst andel uføre finner vi i de to Agder-fylkene og Finnmark med 12,8 og 12,4 prosent. Lavest andel har Akershus med 7,6 prosent.

Personvern og cookies