Flere skader i prosessindustrien

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Sikkerheten ned i prosessindustrien

Skadetallene for ansatte i prosessindustrien har økt kraftig det siste året, sammenlignet med de fem foregående årene, viser tall fra Prosessindustriens Landsforening (PIL). Blant annet er antallet dødsulykker tredoblet fra tidligere år.

Høyest skadefrekvens finner man i gjenvinningsbransjen, som er en relativt ung bransje i stor omstilling. Her ligger H-tallet på 50, det vi si 50 skader med fravær pr million arbeidstimer. Til gjengjeld er ikke skadene av så alvorlig art. Det er først og fremst store bransjer som treforedling, smelteverk og kjemisk industri som drar opp skadetallene i prosessindustrien.

 

– Er bekymret

– Vi ser med bekymring på at flere års fremgang når det gjelder sikkerhet ser ut til å være stoppet opp. Dette er noe PIL tar alvorlig, vi har besluttet å sette i verk tiltak for å øke oppmerksomheten rundt sikkerhetsarbeidet, blant annet gjennom opplæring, sier fagsjef Sverre Alhaug Høstmark i PIL.

Høstmark kan ikke sette fingeren på noen bestemt årsak til at skadetallene har økt, men sikkerhet er ikke noe en oppnår en gang for alle, det er noe en må arbeide for hver dag.

Statistikken som nå foreligger omfatter vel 80 prosent av virksomhetene. For gjenvinningsbransjen er tallmaterialet ganske mangelfullt og antall ansatte ganske lite, så både nivå og utvikling må vurderes med en viss varsomhet.

 

Aluminium bra

Aluminiumsindustrien utmerker seg med usedvanlig lave skadetall, bare 2,7 fraværsskader pr million arbeidede timer. Bergindustrien ligger også godt an med en markert nedgang i rapporterte ulykkestilfeller. Denne delen av industrien har nå et bedre sikkerhetsnivå enn gjennomsnittet innen prosessindustrien.

På den annen side er de skadene som inntreffer ganske alvorlige med 34 dagers fravær i gjennomsnitt pr skade. Det langt mer enn nestemann på lista, smelteverk med 20 fraværsdager pr skade. Siden fraværet er så langvarig, har bergindustrien også det største antallet fraværsdager pr million arbeidede timer. Men PIL tar forbehold om at de mangler ganske mye statistikkgrunnlag fra denne bransjen.

Ca halvparten av arbeidsplassene i PIL-bedriftene omfattes av et verdensomspennende nettverk, Responsible Care hvor bedriftene forplikter seg til å arbeide for kontinuerlig å forbedre helse, miljø og sikkerhet samt en bærekraftig utvikling. PIL administrerer den norske delen av Responsible Care, opplyser Høstmark som er koordinator for dette arbeidet.

Personvern og cookies