Flere kvinner i jobb

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Vi blir stadig flere i arbeid her i landet. Fra fjerde kvartal år 2000 til fjerde kvartal i fjor økte sysselsettingen med 13.000 personer. Det er først og fremst kvinnene som har sørget for det. Men antallet arbeidsledige økte også, med 7.000 i samme periode.

Tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse viser at yrkesaktiviteten har gått opp for kvinner, men holdt seg stabil for menn. Det er særlig kvinner i alderen 30 til 39 år og over 55 år som i større grad har tatt spranget ut i arbeidslivet. Nå er 69 prosent av alle kvinner i alderen 16 til 74 år med i arbeidsstyrken. Det er en oppgang på en prosent fra foregående år. Til sammenligning er 77 prosent av alle menn i samme aldersgruppe i jobb. Dette tallet var det samme foregående år. Veksten i sysselsettingen blant kvinner har særlig skjedd som deltid. Også for menn har deltidsarbeidet øke noe det siste året.

Ledighet på 3,3 prosent
I fjerde kvartal 2001 var det registrert i gjennomsnitt 78.000 ledige her i landet, det er en økning på 7.000 fra samme kvartal foregående år. Dette tilsvarer en ledighet på 3,3 prosent av alle arbeidstakere, mot 3,1 prosent året før. For menn er det aldersgruppen under 25 år som har hatt størst økning i ledigheten, for kvinner er det aldersgruppen 25 til 54 år. Andelen langtidsledige er stabil. Den har holdt seg på 18 prosent de siste årene. Langtidsledige omfatter personer som har vært sammenhengende ledige i et halvt år og som fortsatt er ledige når undersøkelsen foregår. EU- og OECD-landene hadde en ledighet på henholdsvis 7,8 prosent og 6,9 prosent da målingen ble gjort. I Sverige var 5 prosent av arbeidsstyrken ledige.

Flere uten fast jobb
Andelen personer som har midlertidig arbeid er økende her i landet. Det gjaldt 200.000 personer da arbeidskraftundersøkelsen ble gjennomført. Dette er en markert oppgang siden forrige måling; hele 22.000 flere i løpet av ett år. De midlertidig ansatte utgjorde nesten 10 prosent av alle ansatte. Andelen var størst innen undervisning og helse- og sosialtjenester. Innen disse yrkene var også økningen størst siste år. Lavest andel midlertidige jobber var innen bygg- og anleggsvirksomhet, industri og transport. Størst oppgang i sysselsettingen har det vært i forretningsmessig tjenesteyting, undervisning og helse- og sosialtjenester. Innen hotell- og restaurantdrift, engroshandel og det SSB kaller motorkjøretøytjenester har det vært redusert sysselsetting.

Personvern og cookies