Flere i jobb, færre på trygd

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Det er større sannsynlighet for å komme i arbeid i kommuner som har etablert NAV-kontor enn i kommuner som ikke har det.
Dette er en av konklusjonene i en rapport fra Telemarksforsking, melder NAV på sine nettsider. Telemarksforsking har laget en evalueringsrapport av Samordningsforsøket, forløperen til NAV. Høsten 2002 ble det igangsatt forsøk i 15 kommuner. De skulle prøve ut det å ha en felles førstelinjetjeneste for tidligere Aetat, trygdetaten og kommunens sosialtjeneste. Forsøkene ble avsluttet i desember 2005. Formålet med å samordne tjenestene er å unngå «kasteball»-effekten blant brukere som tidligere hadde et sammensatt behov for tjenester, og å nå målet om å få flere i jobb og færre på trygd og sosialhjelp.

Fra trygd til arbeid
En hovedkonklusjon er at sannsynligheten for å gå over fra en trygdetilstand til et arbeidsforhold er større i forsøkskommunene enn i sammenligningskommunene. Ellers viser rapporten at samordningen har hatt en spesielt god effekt på de yngste og de som har hatt sosialhjelp i forholdsvis kort tid. De som hadde hatt sosialhjelp i mindre enn 6 måneder, oppnådde best resultat. Det er sannsynlig at det befinner seg en stor andel unge i denne gruppen. Det tyder på at samordningen har hatt en spesielt god effekt på de yngste og på dem som har hatt sosialhjelp i kun kort tid. Forsøkskommunene har også i større grad enn sammenligningskommunene benyttet aktive tiltak overfor den yngste aldersgruppen, opp til 25 år. For øvrig indikerer rapporten at de som ikke har sosialhjelp, gjennomgående har hyppigere overgang til arbeid enn dem med sosialhjelp. Resultatene tyder på at forsøkene først og fremst har hatt effekt på de gruppene som ikke står alt for langt fra arbeidsmarkedet.

Personvern og cookies