Flere i arbeid

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Tallet på sysselsatte her i landet økte med 19.000 fra desember 2007 til mars 2008.
I Norge er en stor del av den voksne befolkningen i arbeid sammenliknet med andre land. Det skyldes først og fremst at flere norske kvinner er yrkesaktive, melder Statistisk sentralbyrå.

Syv av ti kvinner i arbeid
Nesten syv av ti kvinner er i arbeidslivet i dag, det samme gjelder nesten åtte av ti menn. For 30 år siden var under halvparten av norske kvinner sysselsatte eller aktive arbeidssøkere. Mennene er omtrent like yrkesaktive i dag som de var på midten av 1970-tallet. Arbeidsløsheten utgjorde 2,4 prosent av arbeidsstyrken i mars, det samme som i desember. I 2006 var arbeidsledigheten på 3,4 prosent. Fra begynnelsen av 1970-årene og fram til lav-konjunkturen i 1983-84 var arbeidsledigheten stabil i under­­kant av 2 prosent av arbeids­styrken. I 1993 var 6 prosent av befolkningen arbeids­ledige. Sysselsettingen i under­visning er blitt doblet og sysselsettingen i helse- og sosialtjenester er blitt firedoblet siden 1970, mens sysselsettingen er redusert til litt mer enn en tredel i primærnæringene og to tredeler i industrien.

Færre i deltidsjobber
Færre kvinner og flere menn jobber i dag deltid enn for ti år siden. I dag jobber 43 prosent av de sysselsatte kvinnene og 13 prosent av mennene deltid. Men mange kvinner som har deltidsarbeid, ønsker å jobbe mer. I 1. kvartal 2008 hadde 57 prosent av sysselsatte kvinner heltidssysselsetting, mens den tilsvarende andelen for menn var 87 prosent. Siden 1972 er menns ukentlige arbeidstid redusert med omkring fem timer. Kvinners arbeidstid har i den samme perioden sunket med halvannen time. For menn var gjennomsnittlig avtalt arbeidstid 37,0 timer per uke, mot 30,6 timer per uke for kvinner.

Personvern og cookies