Flere fra Arbeidstilsynet til Vardø

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Den delen av Arbeidstilsynets lønnsgarantiseksjon som er flyttet til Vardø, skal doble bemanningen. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten ønsker å styrke Vardø-satsningen og forenkle lønnsgarantiordningen for brukerne.
– Dette innebærer at dagens stab på sju ansatte i Vardø utvides til 14, opplyser ekspedisjonssjef Rune Solberg i Arbeids- og sosialdepartementet. Deler av lønnsgarantiseksjonen i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) har vært drevet fra Vardø som en prøveordning i ett år. Driften er blitt evaluert av et konsulentselskap, og hovedkonklusjonen er at kontoret fungerer bra som filial, men at det kan bli vanskelig å sikre rekruttering og varig drift av hele lønnsgarantiordningen fra Vardø. Ekspedisjonssjef Rune Solberg kan foreløpig ikke si noe om departementet går inn for at hele ordningen skal drives fra Vardø når den er overført til Aetat. Det avhenger blant annet av konklusjonene i forbindelse med arbeidet med lov- og regelverksendringer på området. Som Arbeidsmiljø tidligere har omtalt, har de 35 ansatte i Lønnsgarantiseksjonen reagert sterkt på all usikkerheten rundt arbeidsplassene sine og at det trekker så ut i tid med å få en endelig løsning. Ingen av de ansatte i Oslo ønsker å flytte til Vardø, og de sju som er ansatt der er alle nyrekruttert.

Avgjøres i 2007
Opprinnelig hadde regjeringen Bondevik bestemt at flyttingen skulle skje i løpet av sommeren 2005, men fordi departementet har besluttet å overføre lønnsgarantiordningen til Aetat, er alt skjøvet ut i tid. Den siste beslutningen i departementet går ut på at lønnsgarantiordningen skal overføres fra DAT til Aetat 1. januar 2007. Det er heller ikke avklart om ordningen skal styres fra Vardø eller et annet sted. – Dette er en kabal med mange kort som ikke er lagt ennå, men en eller annen form for sentral styring vil det nok bli, sier Solberg. Flytting og en eventuell omorganisering av ordningen er også avhengig av det statlige arbeidet med en ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) som skal erstatte dagens trygdekontor, sosialkontor og Aetat. Det har tidvis vært ventelister for utbetaling fra lønnsgarantiordningen til ansatte som har lønnskrav etter en konkurs. Ved å legge ordningen under en stor statlig etat med mange distriktskontorer, regner departementet med å få en mer robust og brukervennlig løsning. Arbeidsmiljø nr.5 – 2005

Personvern og cookies