Flere døde enn tallene viser

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Sjøfartsdirektoratets tall over omkomne i fiskeflåten er ikke i overensstemmelse med SINTEFs statistikk. Forskningsinstitusjonen tar også med de dødsulykkene som skjer når båtene ligger i havn, noe myndighetene ikke gjør.

Seniorforsker Halvard Aasjord ved SINTEF Fiskeri og havbruk har ført en meget grundig statistikk over dødsulykker i denne delen av norsk arbeidsliv gjennom mange år. Hans statistikk viser at sju personer med fiske som yrke omkom i 2005. I følge myndighetenes statistikk, omkom fem personer i forbindelse med fiske i fjor.

Havneulykker
To av de ulykkene Aasjord har registrert, skjedde ved i land- eller om bordstigning da båtene lå i havn. I tillegg skjedde det en åttende dødsulykke ved besøk om bord på en fiskesjark. Den som omkom da var ikke fisker. – Det er viktig å få gjort noe med havneulykkene, disse ulykkene er en vesentlig årsak til dødsfall i yrket. Av 80 dødsfall blant fiskere i en 8-årsperiode fra 1998 til 2005, omkom 21 ved drukning i havn, opplyser Aasjord. I løpet av åtteårsperioden omkom 25 fiskere ved forlis, 22 døde etter å ha falt eller blitt dratt over bord, 21 druknet i havn, i ni tilfeller var dødsårsaken slag og klemming og tre omkom etter å ha blitt truffet av fallende gjenstander.

Uenighet om tall
Sjøfartsdirektoratet har langt færre omkomne i de aktuelle tidsrommene. Avdelingsdirektør Lasse Karlsen vil ikke gå inn på SINTEFs statistikk som han ikke kjenner, han presiserer at Sjøfartsdir­ektoratet holder seg til de kriteriene som er satt for denne typen ulykker. Det inne­bærer at ved personulykker skal en­ten personen det gjelder være registrert som fisker eller ulykken skal skje om bord på eller i tilknytning til en næringsregistrert båt. – Vi kan ikke ta med hvilken som helst person eller båt som driver fiske, vi må holde oss til definisjonen som gjelder for denne typen ulykker. Drukning eller andre dødsulykker som skjer i havn blir heller ikke tatt med i statistikken så fremt det ikke er bevist at vedkommende som omkom hadde en fot i fiskebåten da ulykken skjedde.

Havnevesenet har ansvar
Men Karlsen sier at Sjøfartsdirektoratet er fullt på det rene med at det skjer mange ulykker i havneområder og at dette kan være en farlig plass å bevege seg. Det er det lokale havnevesenet som har ansvar for at brygger og kaianlegg er i en slik stand at det er trygt å ferdes der. Flere steder er kaiene bygd om slik at de skal bli tryggere. Ellers viser direktoratets statistikk at fall over bord i forbindelse med arbeid på dekk kan ende fatalt selv om fiskeren ikke er alene på båten, og at bruk av vinsjer og spill er svært farlige arbeidsoperasjoner. Ustabilitet på grunn av mye last på dekk og luker og dører som ikke er skalket har også flere ganger endt med forlis og tap av menneskeliv. Hittil i år er tre fiskere omkommet, opplyser Halvard Aasjord. En ble dratt over bord etter å ha blitt sittende fast i garnet. På grunn av dårlig vær og grov sjø klarte ikke mannskapet å redde han. En annen ble funnet druknet i havneområdet og en omkom etter at båten hans kantret under fiske.

Personvern og cookies