Flere blir syke av jobben

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2003)

 

Flere enn antatt kommer til legen med helseplager forårsaket av jobben.

Det viser en undersøkelse som lege Bjørn Hilt har utført. Hilt er i dag leder for Arbeidsmedisinsk avdeling på St Olavs Hospital. -Vi vet ikke med sikkerhet hvor stor andel av sykeligheten i befolkningen som har sammenheng med det de gjør i jobben sin, sier Hilt. -Derfor ønsket vi å finne ut hvor sto del av pasientene i primærhelsetjenesten som mener at plagene deres kan være relatert til arbeidet de gjør, og hvordan dette fordeler seg i forhold til bransjer og sykdomsgrupper.

Ensidig arbeid
Undersøkelsen ble gjennomført på Nærøy legekontor hvor alle personer mellom 20 og 67 år som oppsøkte legekontoret i en fem måneders periode fikk spørreskjema om hvorfor de oppsøkte kontoret, yrkesaktivitet, mulig sammenheng mellom arbeid og sykdom/helseplager og hvilke faktorer de mente kunne spille noen rolle. Resultatene viser at av i alt 412 personer ( 237 kvinner og 175 menn) som ble inkludert i undersøkelsen svarte 40 % av kvinnene og 54% av mennene at det var en mulig eller sikker sammenheng mellom arbeid og aktuell sykdom/helseplage. Ensidig, gjentagende og tungt arbeid var de faktorene som ble nevnt oftest som mulige årsaker. Unntaket var innen undervisning der psykososiale faktorer ble oppgitt oftest.

Tilrettelegging er viktig
-En stor del av de som deltok i undersøkelsen mente at det var sammenheng mellom påvirkninger på deres nåværende arbeidsplass og den helseplagen de søkte lege for. Dette viser at det er et betydelig potensial for tilrettelegging for at folk skal kunne ta bedre vare på egen helse gjennom et langt arbeidsliv, sier Hilt. -På legekontoret burde vi nok ha fulgt opp langt flere av de som selv vurderte at helseplagene kunne ha sammenheng med jobben de gjorde. -For å avdekke arbeidsrelaterte tilstander og utnytte de forebyggende mulighetene for å hindre helseskadelig påvirkning i arbeidslivet burde vi få til økt samarbeid mellom primærhelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og arbeidsmedisinske spesialavdelinger, sier Bjørn Hilt.

Personvern og cookies