Flere blir omorganisert

Tekst:  Turid Børtnes (2004)
Flere av de åtte tilsynene og direktoratene som skal flyttes, blir samtidig omorganisert eller slått sammen med andre tilsyn og etater. Dette er en politisk prosess som foreløpig ikke er avsluttet. Turnover og problemer i forbindelse med flytteprosessen varierer ganske mye mellom tilsynene.
Arbeidstilsynet, som skal få navnet Arbeidslivstilsynet, er blant dem som skal gjennom en full omstilling. I forbindelse med flytting av Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) til Trondheim vil hele etaten med distriktskontorer bli reorganisert. :Ekspedisjonssjef Gundla Kvam i Arbeids- og administrasjonsdepartementet opplyser at tilsynsressursene skal styrkes, noe som kan bety flere ressurser til distriktskontorene, og færre ansatte i direktoratet. Men omorganiseringsprosessen er ikke ferdig før utgangen av året, så det er for tidlig å si noe om hvordan det nye Arbeidslivstilsynet kommer til å bli. Den nåværende inndelingen av Arbeidstilsynet i 11 forskjellige distrikt vil bli endret, sannsynligvis vil det bli opprettet færre regionkontorer. Selve direktoratet vil få en mer koordinerende rolle i forhold til andre tilsyn. Heidi Rudshaug, tillitsvalgt i NITO i DAT presiserer at de ansatte ikke er negative til omorganisering hvis prosessen blir bra og det følger så mye ressurser med at Arbeidstilsynet klarer å bevare sin slagkraft. Men foreløpig føler de ansatte seg i et vakuum, de vet svært lite om hva det nye tilsynet innebærer for dem. – Vi er bekymret for fremtiden og manglende ressurser, vi er også midt i et omfattende arbeid med et regelverkprosjekt som krever svært mye av oss. Rudshaug opplyser at det ikke har vært noen flukt av ansatte fra DAT hittil. Men det er ytterst få som ønsker å flytte med til Trondheim. Hun vet at svært mange prøver å få seg nytt arbeid, noe som er vanskelig på grunn av det dårlige arbeidsmarkedet.

Høy turnover
– Luftfartstilsynet har derimot hatt en relativt høy turnover i perioden etter at flyttevedtaket ble kjent. I løpet av de første ni månedene sluttet 17 stykker av en stab på 145, det er en tredobling av det normale, opplyser leder for Luftfartstilsynets flytteprosjekt, Geir Miskov. – Da etablerte vi en rekke tiltak som skulle bidra til redusert usikkerhet hos den enkelte ansatte for å motvirke overgangen, og etter dette har ingen sluttet. Miskov legger ikke skjul på at mange opplever situasjonen som tung. På den ene siden er arbeidsmarkedet veldig vanskelig for den store gruppen som ikke ønsker å flytte, det gjelder 90 prosent. På den andre siden er de ansatte svært engasjert i arbeidet sitt og derfor bekymret for om tilsynet klarer å rekruttere de fagfolkene som trengs for å utføre tilsynsoppgavene tilfredsstillende. Ca 115 av de ansatte har omfattende flyfaglig kompetanse med lang erfaring blant annet fra ledende stillinger innen luftfarten. Det gjør at gjennomsnittsalderen blir høy, rundt 50 år. På grunn av stor nedgang i flytrafikken verden over er det nå også svært vanskelig å få ny jobb. Miskov opplyser at Luftfartstilsynet skal være ferdig etablert i Bodø innen 1. januar 2007.

Overlapping
Av Sjøfartsdirektoratets ca 230 ansatte var det nesten ingen som ønsket å flytte da vedtaket ble kjent. Men bort sett fra i to avdelinger, lasteskipavdelingen og administrasjonen, er det svært få som har sluttet foreløpig, noe fungerende informasjonssjef Vidar Rekve tror henger sammen med arbeidsmarkedssituasjonen. – De ansatte har nå fått en bestemt flyttedato å holde seg til, i løpet av 31. oktober 2006 skal direktoratet være etablert i Haugesund, opplyser Rekve. For å klare overgangen vil det bli satt i verk visse tiltak, blant annet skal det ansettes ca 20 personer i Haugesund som skal læres opp og overlappe og senere erstatte de som ikke blir med på flyttelasset. Konkurransetilsynets 160 ansatte blir delvis omorganisert. Det vil blant annet bli etablert en klarere avgrensning av oppgaver og roller i forhold til andre sektorer, slik at dette tilsynet får et mer overordnet ansvar for konkurransen på alle sektorer. I Post- og teletilsynet har få sluttet. Men staben har høy utdanning og det samme har ektefellene og det viser seg å være svært vanskelig å finne passende jobber i Lillesand-regionen, dit tilsynet skal flytte, opplyser avdelingsdirektør Jan Graff.

Personvern og cookies