– Fjerner årsakene til sykdom

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– Vår oppgave er å eliminere eller redusere helserisiko, og bidra til et best mulig arbeidsmiljø ute i virksomhetene, sier Lisbeth Aamodt, yrkeshygieniker ved Oslo HMS-senter.  

Oslo HMS-senter har som sin målsetting å bidra til å fjerne sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet, forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og plager samt fremme helse og trivsel. – Vi har nærmere 100 bedrifter i vår portefølje, både medlemsbedrifter og bedrifter vi leverer yrkeshygieniske tjenester til gjennom rammeavtaler, opplyser Aamodt. – Det er ikke mange industribedrifter igjen i Oslo i dag, og bedriftene våre er alt fra barnehager til grafisk industri og forskningslaboratorier.

Arbeidsmiljø og helseplager
I tilknytning til de ulike virksomhetene arbeider yrkeshygienikeren med yrkeshygieniske kartlegginger og helserisikovurderinger. Hensikten med undersøkelsene er å kartlegge sammenhengen mellom helseplager og arbeidsmiljø i bedriften, og vurdere risikoforholdene i arbeidsmiljøet. – Et systematisk HMS-arbeid og gode rutiner i enhver virksomhet er viktig for å ivareta risikoforholdene. Vi bistår bedriftene i det systematiske HMS-arbeidet og gir råd og opplæring i rutinene. Vi sørger for at bedriftene utarbeider årlige planer for HMS-arbeidet. Skulle det dukke opp problemstillinger eller oppstå behov underveis, tar bedriften kontakt med oss slik at vi kan bistå dem. Et eksempel kan være uforutsette helseproblemer. – Min erfaring er at dialogen med driftsledelsen er god og konstruktiv. Skulle det oppstå problemer i en bedrift, at det er fare for liv og helse, kan vi i ytterste konsekvens melde bedriften til Arbeidstilsynet. Men det har jeg aldri opplevd, konstaterer Aamodt.

Identifisere og kartlegge
En av yrkeshygienikerens oppgaver er å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. – Det kan for eksempel innebære at vi sjekker ut hva slags vaskemidler som benyttes på et bilverksted, og om det kan knyttes noen form for helsefare til produktene. På laboratorier kan biologisk materiale som bakterier, virus og sopp, forårsake smittsomme sykdommer. – Da foretar vi en risikoklassifisering og undersøker hvilke vaksiner de ansatte eventuelt bør ta, og gir råd om smittefore­byggende tiltak. Målinger av forurensninger er nok et tiltak yrkeshygienikeren setter i gang. – Vi kan måle løsemidler, sveiserøyk, asbest, mikroorganismer, luftfuktighet og ulike former for støv.

HMS-datablad
Vurdering av HMS-datablader for produkter som inneholder helsefarlige kjemiske stoffer er en annen viktig oppgave. Et HMS-datablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om blant annet farlige egenskaper ved et kjemikalie og anbefalte vernetiltak. Den som produserer, importerer eller omsetter kjemikalier har plikt til å legge ved HMS-datablad ved første gangs levering av et kjemikalie og ved senere endringer av databladet. Disse HMS-bladene kan by på utfordringer. – Det hender at leverandøren ikke har lagt ved HMS-databladet, eller at informasjonen ikke er godt nok utarbeidet. Da tar jeg kontakt med leverandøren for oppdatering, poengterer Aamodt. – Får jeg ikke svar fra leverandøren, anbefaler jeg bedriften å kutte ut produktet. – Jeg holder også kurs i det å «lese» HMS-blad, slik at brukerne kan sette seg inn i informasjonen som er vesentlig for forsvarlig håndtering av produktet. Bruk av verneutstyr er et annet viktig punkt hvor yrkeshygienikeren kan bistå. – Vi gir informasjon og opplæring når det gjelder riktig bruk av personlig verneutstyr. Denne opplæringen foretar vi gjerne i samarbeid med leverandøren av verneutstyret, forteller Aamodt. – Det er viktig for oss å ha en forankring hos øverste leder i virksomheten når det gjelder tiltak som igangsettes, samt at de ansatte informeres fortløpende.

Personvern og cookies