Fellesforbundets livsfaser

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Fellesforbundet satser på personalpolitikk som skal fungere i alle livets faser. Det innebærer individuelt tilpassede ordninger for ansatte fra småbarnsforeldre til de som er i den alderen at de har begynt å vurdere pensjonsordninger.
– I arbeidet med livsfaseprosjektet valgte vi å fokusere på alle grupper ansatte som kan ha behov for spesielle tiltak og ikke bare på eldre arbeidstakere, sier personalsjef Nina Katherine Røyse i Fellesforbundet. Hun har ledet prosjektet som ble avsluttet for vel ett år siden etter to års innsats. Nå settes tiltakene ut i livet. – Prosjektet har fått bred støtte fra både administrativ og politisk ledelse i hele forbundet, noe som har vært helt avgjørende for en vellykket gjennomføring, sier Røyse. Blant annet har forbundsleder Kjell Bjørndalen gått varmt inn for prosjektet. Livsfaseprosjektet omfatter så vidt forskjellige tiltak som lederopplæring, opplæring i bedre norsk og trening i arbeidstiden. Røyse forteller at de blant annet har fått obligatorisk lederopplæring for alle ledere med personalansvar. Denne opplæringen skjer i samarbeid med Høgskolen i Vestfold og tilsvarer ti vekttall i høgskolesystemet. Samtlige ledere ved Fellesforbundets hovedkontor i Oslo deltar på denne undervisningen.

Trening i arbeidstiden
Alle ansatte har fått tilbud om en times trening per uke i arbeidstiden. Treningstilbudet er svært variert, det kan være i en gruppe med fysioterapeut som instruktør, yoga-gruppe, også det med instruksjon, gågruppe eller helsestudiotrening, for å nevne noen av tilbudene. – Vi har et eget trimrom i underetasjen i bygget vårt her i Oslo, der driver vi gruppetreningen, noe som er svært populært. Fellesforbundet har også 18 distriktskontorer spredt rundt i landet, de ansatte der har blant annet tilbud om helsestudio, gågrupper eller trimkasett. Treningen, som en del av livsfaseprosjektet, skal nå evalueres, og mye går i retning av at tilbudet vil bli opprettholdt, opplyser Røyse.

– Gjør avtalen kjent
Prosjektet har åpnet for forskjellige arbeidstidsordninger, avhengig av hvilke livsfaser de ansatte befinner seg i. For småbarnsforeldre er det avgjørende å ha en arbeidstid som gjør det mulig å bringe og hente barn i barnehage eller fra skolefritid uten å få dårlig samvittighet for jobben eller barna. De som har en slik ordning kompenserer for den ved å gjøre en del av jobben hjemme. – I slike tilfeller er det viktig at avtalen blir kjent blant alle ansatte. Det må gjøres helt klart hvorfor avtalen er inngått og at den er tidsbegrenset for å unngå snakk i krokene om at den og den går for tidlig eller kommer for sent på jobb. Det er en overvekt av eldre ansatte i Fellesforbundet. Røyse opplyser at de er opptatt av å beholde de ansatte lengst mulig. Svært viktig kompetanse kan forsvinne med den eldre arbeidskraften, og denne kunnskapen skal nå dokumenteres. I tillegg settes det inn tiltak direkte rettet mot de ansatte selv. Mange som er fylt 62 år har valgt å gå av med delvis AFP. Andre i samme aldersklasse kan få en uke ekstra fri i året mot å forplikte seg til å ikke pensjonere seg det året. – Målet er klart, vi ønsker at våre ansatte skal stå lengst mulig i jobb. Det er også i overensstemmelse med IA-avtalen som vi har forpliktet oss til å følge som IA-virksomhet.

Variert opplæring
Andre tiltak er opplæringstilbud, for eksempel i data som er gjort obligatorisk for alle. Fellesforbundet rekrutterer ansatte fra helt forskjellige miljøer fra industri til universiteter. For at alle skal bli trygge på å uttrykke seg skriftlig, er det tilbud om norskopplæring for dem som ønsker det. Det samme gjelder engelskundervisning. Forbundet fokuserer sterkt på kompetanse og prøver å tilpasse den enkeltes ønsker til arbeidssituasjonen. Det er for eksempel flere merkantilt ansatte som har tatt fagbrev i kontorfag. Røyse legger stor vekt på at prosjektet skal være tilpasset hver enkelts behov og livsfase. – Behovet vil vanligvis forandre seg fra fase til fase, det er en utfordring i seg selv, sier hun.

Personvern og cookies