Felles velferdsetat

Tekst: Turid Børtnes (2002)

I løpet av inneværende år skal myndighetene utrede en mulig sammenslåing av velferdsetatene, det vil si arbeidsmarkedsetaten, trygdeetaten og sosialetaten. Det er sosialkomiteen som har foreslått dette. Det er hensynet til en forenkling for brukerne av disse tjenestene som ligger bak forslaget. Slik systemet fungerer i dag, opplever mange brukere det offentlige hjelpeapparatet som en hinderløype hvor de blir sendt fra kontor til kontor med livshistorien sin. Forsøk med offentlige servicekontorer har vært et skritt i retning av mer brukerorientering og bedre koordinering av dagens tre velferdsetater. Men en slik sammenslåing vil antagelig også møte en viss motstand i etatene, selv om det allerede er kommet signaler fra toppledelsen i blant annet trygdeetaten om at dette er noe en bør satse på. Hvis reformen blir vedtatt, vil den bli meget omfattende. Den vil berøre over 17.500 arbeidstakere i de tre etatene, sentralt i Rikstrygdeverket og Arbeidsdirektoratet i tillegg til alle kontorer på kommune- og fylkesnivå.

Personvern og cookies