Feil utgangspunkt, Bjarne Håkon

Tekst: Paul Norberg (2006)

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen (bildet) og regjeringen har et helt feil utgangspunkt når de skal ha ned sykefraværet for å spare et par milliarder kroner på statsbudsjettet. Nedgang i sykefraværet skal komme som et resultat av at arbeidsplassene tilrettelegges slik at skader og sykdommer som er relatert til arbeidslivet blir redusert.

Mens regjeringen Bondevik ønsket en formålsparagraf  i arbeidsmiljøloven som skulle ivareta både arbeidstakernens, virksomhetenes og samfunnets behov, slo den rød-grønne regjeringen klart og tydelig fast en formålsparagraf hvor det  kort og godt står at lovens formål er å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Altså en vernelov for arbeidstakerne.

Da regjeringen brøt IA-avtalen tirsdag 5. september, brøt de også med sine egne forutsetninger i arbeidsmiljøloven. Det er ingenting inkluderende ved å la arbeidsgivere betale større andel av sykefraværskostnadene. Arbeidsforholdene blir ikke lettere for de ansatte i sykehus og andre helseinstitusjoner ved at arbeidsgiveren må betale større andel av trygdeytelsene. Snarere tvert i mot. Hvis et sykehus tappes for penger når de ansatte blir hjemme på grunn av dårlig rygg eller andre belastningsskader, vil sykehusets ledelse få enda større problemer med å fylle opp med vikarer. Resultatet kan lett bli mer stressende arbeidsforhold, noe som igjen vil føre til ytterligere økning av sykefraværet.

I norske kommuner er det vanlig med et sykefravær på 8-12 prosent. Ved å se bak de kjedelige fraværstallene så finner vi et stort antall mennesker som er borte fra jobb på grunn av sykdom, skader eller plager som gjør det umulig være i arbeid til enhver tid. Ingen årsaker til fraværet blir fjernet ved at kommunene må stå for utbetalingen av sykepenger over lengre tid.

De fleste bedrifter i Norge har mindre enn 50 ansatte. Sykefraværet stiger prosentvis ganske høyt når et par ansatte blir langtidssyke. De øvrige arbeidstakernes arbeidsforhold bedres slett ikke ved at arbeidsgiveren må betale en større andel av sykepengene.

Det er dessverre vanskelig å se noen annen årsak til regjeringens endring i sykefraværsreglene enn ren og skjær budsjettsparing.

Fakta om sykelønn
Regjeringens forslag innebærer:

  • Bedrifter og offentlige arbeidsgivere må fra 1. mars 2007 betale 20 prosent av det fraværet koster de første seks månedene.
  • Resten av sykmeldingsperioden på 12 måneder må arbeidsgiver dekke 10 prosent.
  • Regjeringen korter ned arbeidsgiverperioden fra 16 til 14 dager.
  • Arbeidsgiverne skal slippe å betale for fraværet til gravide, kronisk syke og personer ansatt på attføring.
  • Regjeringen sparer 2,5 milliarder kroner i 2007.
Personvern og cookies