Farlig godstrafikk

Tekst: Morten Dahl (2000)

Svært få norske bedrifter har etablert sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods. Forskrift om sikkerhetsrådgiver trådte i kraft 1. januar i år. Nå vil Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) intensivere kontrollene i transportsbedriftene.

Forskriften stiller krav til at alle virksomheter som på en eller annen måte kommer i befatning med farlig gods, skal utpeke en kvalifisert person med definerte oppgaver når det gjelder forebyggende sikkerhetsarbeidet. Ifølge DBE er det utnevnelsen av disse personene som har så langt har sviktet i norske transportbedrifter.

Sen eksamen

Eksamensordningen ble først etablert mot slutten av 1999, og det vil naturlig nok ta litt tid å få avlagt eksamen. Dette betyr ikke at virksomhetene kan vente med å utpeke sikkerhetsrådgiver, sier seksjonssjef Rolf E. <I>Bjørnestad<P> i DBE. Han gjør det klart at direktoratet vil iverksette kontroller for å påse at virksomhetene som omfattes av forskriften, har iverksatt nødvendige tiltak. Så langt er det om lag 100 sikkerhetsrådgivere som har gjennomgått kurs og knapt halvparten av disse har avlagt eksamen.

EØS-forpliktelse

Det er Teknologisk Instiutt (TI) som godkjenner kursarrangører og administrerer ordningen. Det er DBE som fører tilsyn med forskriften, som er en oppfølging av norske forpliktelser i henhold til EØS-avtalen.

 

Personvern og cookies