Far har forkjørsrett

(2012)
Fars karriere har fortsatt forkjørsrett, mens mors karriere har vikeplikt; også hos par hvor begge har høy utdanning. Sosiolog Sigtona Halrynjo har forsket på mødre- og fedreskap i karrieresammenheng.
Hva skjer med høyt utdannede kvinners og menns karriere- og familietilpasning når de får barn? Og hvordan kan tilpasningene forklares?
Sigtona Halrynjos avhandling tar utgangspunkt i tre samfunnsmessige utviklingstrekk som peker i retning av et mer likestilt arbeids- og familieliv: kvinners økte utdanningsnivå, menns fedrerolle og utviklingen av familievennlige rettigheter. Sosiologen viser at eliteutdannede kvinner har like sterke karrierepreferanser som menn, og at de foretrekker en lik fordeling av lønnsarbeid og omsorg for barn. Likevel tar mødre mer av omsorgsansvaret enn fedre, og fordeling av omsorgsansvaret får betydning for realisering av karriere. Dette vil Sigtona Halrynjo utdype på Arbeidsmiljøkongressens sesjon 4.

Gravid – ikke syk
Gravide har et betydelig høyere sykefravær enn ikke-gravide i de mest fertile aldersgruppene. Blant kvinner i alderen 20-29 år representerer gravide 1/3 av alle fraværsdager. Det er likevel grunn til å slå fast at graviditet ikke er en sykdom. Men graviditet legger beslag på en del av normal arbeidsevne. Vanlige bevegelser blir mer krevende etter hvert som barnet vokser. Det blir vanskeligere å holde balansen, tyngre å gå, og mange plages av ryggvondt, søvnmangel og kvalme. Det meste av dette er plager som lar seg forene med arbeidslivet så fremt arbeidet blir godt tilrettelagt. Da vil gravide kunne stå i arbeid lenger.
Arbeidsforskningsinstituttets forsker Kjetil Frøylands foredrag på Arbeidsmiljøkongressen vil konsentrere seg om hvordan unge mennesker skal mestre et krevende arbeidsliv. Tilrettelegging for gravide er kun et aspekt; like viktig er det å gjøre nødvendige grep for en riktig familietilpasning, og for å muliggjøre et likeverdig karriereløp for nybakte foreldre.

Hva med seniorene?
På Arbeidsmiljøkongressens sesjon 4 vil det også bli lagt vekt på den eldre garde i arbeidslivet. Begrepet livsfase sier noe om at vi beveger oss i ulike faser i livet, avhengig av alder, utdanning, familieforhold, økonomi og sosiale forhold. Fafo-forsker Anne Inga Hilsen vil utfordre deltakerne på å utforme god livsfasepolitikk med seniorperspektiv.

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55559300.

Personvern og cookies