Fakta om Sunnmørslinja:

(2004)

Sunnmørslinja ble etablert i år 2000 som et samarbeidsprosjekt mellom Aetat, Trygdekontoret, kommunene på Sunnmøre, Psykisk helsevern og brukerorganisasjonen Mental Helse. Hensikten er å bedre livskvaliteten til folk med psykiske lidelser, slik at de har mulighet til å søke seg inn i arbeidslivet. Prosjektet har vært banebrytende fordi det har vært et samarbeid mellom hjelpeapparatet og Aetat. Kurset var i første rekke rettet mot yngre mennesker, men alderen på deltakerne har vært fra 19-55 år. Noen har hatt lang universitetsutdannelse, andre ufullført grunnskole. Spesielt er også at Sunnmørslinja er åpen for alle, man trenger ikke å være i en attføringssituasjon eller inne i et system for å kunne delta. Det er nok med henvisning fra psykolog, lege eller Aetat. Elever ved sosionomstudiet knyttet til Høgskolen i Volda har foretatt en evaluering av prosjektet i henholdsvis år 2000 og 2002.
Mange er tilfreds
Av 73 kursdeltakere som fikk tilsendt spørreskjema, returnerte 54 svar. Av 54 svarte 46 at de var fornøyd eller delvis fornøyd med kurset, mens 8 svarte at de var misfornøyd. Deltakere med bare grunnskole og deltakere med utdanning på universitetsnivå var generelt mer positive til kursinnholdet enn deltakere med kun videregående skole. Rapporten viser at av de 54 som returnerte svar, var 6 personer i jobb, 8 personer under utdannelse mens 21 personer var i arbeidspraksis. 19 personer har svart at de gjorde andre ting. Selve tiltaket «Sunnmørslinja» er organisert lik et amo-kurs, med 9 ukers teoretisk undervisning og 8 uker med praksis i bedrift. Det legges vekt på kommunikasjonsfag/presentasjon kulturfag og data i kursinnholdet. Maksimum15 deltakere kan starte samtidig. Sentralt i arbeidet står rettlederen, som er et bindeledd mellom hjelpeapparatet og Aetat. Rettlederen forbereder praksisplasser/jobb i samarbeid med kursdeltakeren. Klassestyrer har det pedagogiske ansvaret i teoriperioden. – Vi ser at effekten av kurset er best der kursdeltakeren samtidig går i regelmessig psykoterapi, sier arbeidspsykolog Edvard Børretzen. Sammen med prosjektleder Reidunn Grønmyr ved Aetat i Ålesund og tidligere distriktsarbeidssjef, Einar Vonstad har han vært en av drivkreftene bak den formelle organiseringen av prosjektet.

Personvern og cookies