Færre ulykker på norske byggeplasser

Tekst: Grethe Ettung (2007)

– Vi begynner nå å se konsekvensene av et systematisk HMS-arbeid som har pågått over flere år, sier Roar Skjetne, HMS-rådgiver i Byggenæringens Landsforening (BNL). Han er godt fornøyd med statistikken fra Arbeidstilsynet som viser en nedadgående trend når det gjelder antall ulykker innen bygg- og anleggsnæringen.

Høyt tempo, færre ulykker
Til tross for høyt tempo og en økende andel utenlandske arbeidere på norske byggeplasser, er antallet ulykker redusert. Arbeidstilsynet oppgir at fra 2004 til 2006 er meldte fallulykker redusert fra 5782 til 3125, i samme tidsrom er støt/treff av gjenstand redusert fra 4545 til 2549 hendelser og skader i kategorien stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand er redusert fra 3559 til 2093. Norske byggeplasser er ikke lenger fullt så farlige som de var tidligere.

Visualisering
BNL har tatt utenlandske arbeidstakere som har problemer med å forstå norsk, på alvor. – Vi jobber fram et visualiseringsprosjekt, hvor tegninger skal illustrere riktige og gale arbeidssituasjoner, forteller Skjetne. BNL har større tro på illustrasjoner enn informasjonsskriv. – Tegninger vil fungere bedre og mer effektivt overfor utenlandske arbeidstakere som ennå ikke har lært seg norsk, mener Skjetne. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven med forskrifter. Arbeidstakerne har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak som settes i verk og delta i det organiserte vernearbeidet. – Både arbeidsgiver og arbeidstaker ser nytten av et HMS-arbeid som fungerer, det gir sikkerhet og gode arbeidsprosesser, poengterer Skjetne.

Personvern og cookies