Færre nye uføre

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Det er blitt færre nye uførepensjonister i løpet av 2001 enn foregående år. Både antall søknader om uførepensjon og innvilgede pensjoner er redusert i 2001.
Det har vært en reduksjon i alle aldersgrupper, størst nedgang finner vi i aldersgruppene 20 – 39 år og 63 – 67 år. Men dette betyr ikke at det samlede antall uførepensjonister har sunket, fortsatt er tilgangen større enn avgangen. Den største økningen i tilgang finner vi i den yngste aldersgruppen fra 19 – 24 år, deretter i aldersgruppen 25 – 55 år. Noe overraskende er det minst økning i aldersgruppen over 55 år, der har andelen uføre i prosent av befolkningen vært omtrent uendret fra 1996. Rikstrygdeverket ser ikke bort i fra at de tiltakene som har vært gjennomført de siste årene for å redusere andelen uførepensjonister har hatt en viss effekt ved at flere er kommet i arbeid igjen. Men virkningene er ganske sm
Personvern og cookies