Færre eldre menn i jobb

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Det er langt færre eldre i jobb nå enn for 30 år siden, men til gjengjeld jobber de som er ute i arbeidslivet mer enn før. Dessuten har eldre kvinners yrkesdeltakelse med hele 65 prosent, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Senior statistikkrådgiver Odd Frank Vaage i SSB har sett på yrkesdeltakelse, pensjonering, levekår og tidsbruk hos aldersgruppen 62 til 66 år, de som SSB kaller yngre eldre. Rapporten belyser endringer fra 1971 til 2000. Bare 43 prosent av alle i aldersgruppen 62-66 år er i yrkeslivet nå, mot 46 prosent for 30 år siden. Andelen eldre med jobb i denne perioden var størst rundt 1980 med hele 56 prosent yrkesaktive. – Det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken, men vi har grunn til å tro at flere personer i denne aldersgruppen er pensjonert, AFP har jo kommet i denne perioden. Dessuten har andelen uføretrygdede økt kraftig. Men sammenlignet med andre land i Europa er ikke yrkesdeltakelsen hos de yngre eldre i Norge særlig lav. Det er faktisk bare Island som har en større andel eldre i arbeidslivet i gruppen 62 til 64 år enn Norge.

Kvinner inn
Til gjengjeld har eldre kvinners arbeidsdeltakelse økt kraftig i perioden fra 26 prosent i 1971 til 40 prosent i 2000. I 1971 var 70 prosent av menn i alderen 62 til 66 år i arbeid. Kvinner i samme aldersgruppe som er i arbeid i dag, jobber dessuten mer enn før. – For vel 30 år siden var det færre valg både for menn og kvinner. Menn var i større grad i jobb og flertallet av kvinner var hjemme. Nettopp fordi de fleste familier bare hadde en forsørger og det var mindre pensjonsmuligheter, var det viktig å holde seg lenger i arbeidslivet, mener Vaage. Det viser seg at det først og fremst er personer med høyere utdannelse og i akademiske yrker som fortsatt er i arbeid i seniorgruppen. De som har tyngre og mer belastende jobber slutter, enten av helsemessige årsaker eller fordi de får en økonomisk mulighet til å gjøre det.

Mer deltid
Mange yngre eldre som er i jobb har ikke fulltidsarbeid. Litt over en tredjedel jobber deltid, mot bare en fjerdedel i 1980. For 30 år siden var andelen litt høyere igjen. Til gjengjeld har eldre kvinners deltidsandel gått jevnt nedover i perioden. Eldre kvinner som er i arbeid jobber også langt flere timer nå enn for 30 år siden, økningen er mer enn 2,5 timer i daglig arbeidstid i perioden. Mesteparten av denne økningen har skjedd de siste ti årene. Rapporten, som er en tidsbruksundersøkelse, fordeler arbeidede timer på hele året, iberegnet helligdager og andre fridager. Dette gjøres for å få sammenlignbare data fra år til år på forskjellige områder, opplyser Vaage. Når tallene vurderes på denne måten, viser statistikken at yngre eldre jobbet i underkant av to timer i 2000 mot i overkant av tre timer i 30 år før. Dette gjelder kun menn. Men reduksjonen skyldes at det er blitt færre av denne kategorien eldre i arbeidslivet, de som er i arbeid, jobber mer enn før. For kvinners del er denne økningen betydelig.

Personvern og cookies